KOMRA rrjeti i pajtimit

09.05.2009.

Bashkësia lokale -Livno, B dhe H -09.05.2009.

2009, B dhe H, Komunitetet lokale, Konsultimet lokale

9 maj 2009

Konsultat i organizoi Partners Kosova. Në konsulta kanë qenë të pranishëm 22 pjesëmarrës të cilët e kanë përfaqësuar kryesisht sektorin joqeveritar të Kosovës dhe shoqatat e viktimave. Në mesin e pjesëmarrësve kanë qenë edhe dy përfaqësues të Qeverisë së Kosovës (Komisioni për personat e zhdukur), një imam dhe një gazetare. Në diskutime kanë marr pjesë katër vëzhgues nga organizatat ndërkombëtare. Fjalët hyrëse i paraqitën Shukrije Gashi (Partners Kosova-Center for Conflict Management, Kosovë), Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare, Serbi), Salem čorbo (Kthimi dhe Mbijetesa e Qëndrueshme, BH) dhe Avni Melenica (Shoqata 22. Maji, Kosovë).

Konsultat kombëtare me shoqatat e viktimave dhe shoqërinë civile lidhur me iniciativën KOMRA-Propozimet-Pristina-9.05.2009

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.