РЕКОМ мрежа за помирување

09.05.2009.

Локална заедница-Ливно, БиХ-09.05.2009.

2009, БиХ, Локални заедници, локални консултации

Консултации со локалната заедница за основање на РЕКОМ

На консултациите, организирани од Центарот за граѓанска соработка од Ливно, имаше 16 учесници од Ливно, Гламоча и Грахово, претставници на невладини организации, медиуми и здруженија на жртвите, како и еден претставник на меџлисот на исламската заедница од Ливно. Воведничари беа Вехид Шехиќ (Форум на граѓаните на Тузла, БиХ), Еуген Јаковчиќ (Documenta, Хрватска) и Александар Трифуновиќ (Медиумски проект Бука, БиХ). Прилог за собирот беше објавен во Дневни лист.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.