KOMRA rrjeti i pajtimit

26.04.2009.

OJQ dhe shoqatat e viktimave –Srebrenicë, B dhe H-26.04.2009.

2009, B dhe H, Konsultimet lokale, OJQ, Shoqatat e viktimave

26 prill 2009

Konsultat e dyta ne radhë në Bosnje e Hercegovinë i organizoi Forumi i Qytetarëve të Tuzllës. Në punime morën pjesë 35 përfaqësues të shoqatave të viktimave dhe të anëtarëve  të familjeve të të vrarëve, të shoqatave lokale joqeveritare, një për- faqësues i shoqatës së të rinjëve, një studente  dhe një gazetare. Në konsulta mori pjesë edhe imami i Srebrenicës. Pjesëmarrësit kryesisht ishin nga Srebrenica, Bratunci dhe Zvorniku, dhe një për- faqësues i viktimave nga Vlasenica. Fjala hyrëse u mbajt nga Vesna Teršelič (Documenta, Kroaci), Bogdan Ivanisević (Qendra Ndërkombëtare për Drejtësinë  në  Transicion)  dhe  Branko  Todoro- vić (Këshillimi Helsinkit për të Drejtat  e Njeriut në Republika Srpska, BH), ndërkaq takimin e udhëhoqi Vehid Šehić (Forumi i Qytetarëve të Tuzllës, BH). Fjalimin inaugurues  e mbajti edhe Amir Kulagić (anëtar i Këshillit Koordinues, Srebrenicë, BH). Raportuan  Press, SAN, Dnevni Avaz, Oslobođenje, Dnevni List, Nezavisne Novi- ne, Tuzlanski List, BHT1 dhe FTV.

Konsultat kombëtare me shoqatat e viktimave dhe shoqërinë civile lidhur me iniciativën KOMRA-Propozimet-Pristina-9.05.2009

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.