KOMRA rrjeti i pajtimit

12.06.2009.

Të Rinjtë -Novi Sad, Serbi – 12.06.2009.

2009, Konsultimet lokale, Serbia, Të Rinjtë

Konsultat u organizuan nga Fraktal dhe Programi për dialog në mes të rinjve. Morën pjesë 18 të rinj: përfaqësues të organizatave joqeveritare nga Vojvodina, tre pjesëmarrës nga degët e partive politike dhe një pjesëmarrëse nga pushtetet krahi- nore. Pjesëmarrësit ishin kryesisht nga Novi Sadi, Subotica dhe Kikinda. Janë shfaqur pjesë nga filmi «Ballafaqimi me të vërtetën: Komisionet për të vërtetën dhe shoqëritë në transicion (shembuj nga Afrika Jugore dhe Maroko)». Drejtuesit ishin Marijana Toma (Impunity Watch), Mario Mažić (Nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut në Kroaci), dhe Maja Leđenac (Shoqata e pavarur e gazetarëve të Vojvodinës, Serbi). Moderatorët e mbledhjeve ishin Srđan Vezmar (Programi për dialog në mes të rinjve, Serbi) dhe Filip Pavlović (Fraktal, Serbi). Raportimin e konsultave e bënë gazeta ditore Danas dhe MINA.

Konsultat lokale me të rinjtë për Nismën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.