KOMRA rrjeti i pajtimit

18.05.2009.

OJQ-Podgoricë, Mali i Zi -18.05.2009.

2009, Konsultimet lokale, Mali i Zi, OJQ

Konsultat i organizoi organizata joqeveritare Insti- tut Alternativa. Në diskutime morën pjesë 28 për- faqësues të sektorit civil të Malit të Zi. Fjalët hyrëse i paraqitën Tea Gorjanc-Prelevic (Veprimi për të Drejtat Njerëzore, Mali i Zi), Stevo Muk (Institut Alternativa, Mali i Zi) i Aleksandar Trifunovic (Projekti Mediatik Buka, BH). Artikujt u publikuan në Vjesti dhe në Evropa e Lirë.

Konsultat Kombëtare me shoqërinë civile lidhur me iniciativën KOMRA

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.