РЕКОМ мрежа за помирување

18.05.2009.

НВО-Подгорица, Crna Gora-18.05.2009.

2009, Национални консултации, НВО, Црна Гора

Национални консултации со цивилното општество за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Institut Alternativa. Во дискусијата учествуваа 28 претставници на цивилниот сектор од Црна Гора. Воведничари беа Теа Горјанц-Прелевиќ (Акција за човекови права, Црна Гора), Стево Мук (Institut Alternativa, Црна Гора) и Александар Трифуновиќ (Медиумски проект Бука, БиХ). прилози објавија Вијести и Слободна Европа.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.