KOMRA rrjeti i pajtimit

newborn

24.05.2016.

Edukimi në drejtësinë tranzicionale në Kosovë [dokument i politikës]

Publication

Dokument i politikës së avokimit për përfshirjen e drejtësisë tranzicionale në plan programet zyrtare të shkollës së mesme

 

FDH Kosovë

 

Përmbledhje e ekzekutive
Rinia e Kosovës aktualisht nuk është duke mësuar lidhur me çështjet e drejtësisë tranzicionale, që do të thotë ka një deficit brengosës të njohurive lidhur me rëndësinë e trajtimit të së kaluarës. Në mënyrë më të përgjithshme, ky deficit i njohurive është një tipar karakteristik i shoqërisë së Kosovës si tërësi.
Kjo situatë ka pasoja afatgjata për pajtimin, qëndrueshmërinë shoqërore dhe paqen pozitive. Duke e pasur parasysh se rinia e Kosovës e përbënë të ardhmen e vendit dhe se të rinjtë janë pre e versioneve të politizuara dhe të manipuluara të historisë, është me rëndësi kyçe për të investuar në edukimin e tyre dhe për prezantimin e tyre me njohuri të bazuara në faktet mbi këtë çështje.
Ky dokument hulumton sfidat që rezultojnë në mungesë të drejtësisë tranzicionale dhe arrin në përfundimin se aksionet e imta që ndërmerren për të trajtuar këtë çështje janë të pamjaftueshme. Së këndejmi, ai avokon përfshirjen e një kapitulli mbi drejtësinë tranzicionale në planprogramin e edukatës qytetare të shkollave.

 

Edukimi në drejtësinë tranzicionale në Kosovë  (PDF)

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.