REKOM mreža pomirenja

Debata o politikama pamćenja i praksama sećanja

24.10.2020.

REKOM mreža pomirenja: Debata o politikama pamćenja i praksama sećanja

Debata, Fond za humanitarno pravo Kosovo, REKOM Mreža pomirenja

Fond za humanitarno pravo Kosovo je u ime REKOM mreže pomirenja 22. oktobra 2020. godine organizovao onlajn debatu na temu politika pamćenja i praksi sećanja u Jugoistočnoj Evropi. Panelistkinje i panelisti, Ana Milošević, Vjeran Pavlaković, Naum Trajanovski i Venera Çoçaj, nastojali su da odgovore na pitanja o dinamici politike sećanja i perspektivama za zajedničku viziju budućnosti postjugoslovenskog prostora. Debatu je otvorila i moderirala Vjollca Krasniqi.

Ana Milošević je, pozivajući se na zbornik Europeanisation and Memory Politics in the Western Balkans koji je uredila zajedno sa Tamarom Trošt, govorila o uticaju procesa evropskih integracija na politike sećanja na Zapadnom Balkanu. Kako ne postoji jedinstveno evropsko sećanje, već samo politike sećanja koje Evropska unija oblikuje u skladu sa svojim političkim interesima, proces evropskih integracija balkanskih zemalja obeležen je selektivnim i taktičkim usvajanjem iskustava vezanih za evropsku prošlost odnosno selektivnom evropeizacijom sećanja.

Govoreći o komemorativnim praksama u Hrvatskoj, Vjeran Pavlaković se u svom izlaganju bavi politikama sećanja u odnosu na Drugi svetski i „Domovinski“ rat. Komemoracije vidi kao priliku da predstavnici državnog vrha, u zavisnosti od načina na koji u ovim prilikama govore o prošlosti, konstruišu zvanično sećanje. Tako konstruisane etnički i ideološki suprotstavljene verzije  kolektivnog  sećanja utiču ne samo na međuetničke odnose u Hrvatskoj, već i na odnose u regionu. Kao važne činioce kolektivnog sećanja prepoznaje medije i spomeničku kulturu. Izlaganje zaključuje optimističnim pogledom na ovogodišnji zaokret u komemoraciji žrtava „Oluje“, u kome vidi priliku da se prevaziđu etnički jednostrane politike sećanja.

Naum Trajanovski tumači na koji način nedavne političke promene u Severnoj Makedoniji utiču na makedonsko-bugarske i makedonsko-grčke odnose. U cilju dobrosusedskih odnosa između Severne Makedonije i Bugarske, neophodno je uneti promene u školske programe istorije i zvaničnu politiku sećanja, s obzirom na to da u Bugarskoj i Makedoniji trenutno postoje dva paralelna i donekle suprotstavljena narativa o zajedničkoj prošlosti. Različite interpretacije prošlosti u Severnoj Makedoniji i Grčkoj najvidljivije su kada se uzme u obzir novonastala spomenička kultura u Severnoj Makedoniji, utemeljena na helenističkom nasleđu, kao i upotreba toponima Makedonija, koji u Grčkoj i Severnoj Makedoniji ima različito značenje.

Izlaganje Venere Çoçaj tiče se politike sećanja na Kosovu. Zvanična politika sećanja na Kosovu nastaje u etnonacionalnim okvirima i u velikoj se meri oslanja na herojski narativ o oslobodiocima Kosova, što je često instrumentalizovano u dnevnopolitičke svrhe. Kosovska politika sećanja se gradi paralelno, kroz zvanične inicijative izgradnje spomenika i imenovanja ulica i institucija po istaknutim borcima OVK, ali i kroz akcije pojedinaca, najčešće članova porodica poginulih. Çoçaj ističe potrebu da kosovske komemorativne prakse izađu iz etnonacionalnih okvira. Kako im se ne pridaje značajna uloga u okvirima zvanične „herojske“ politike sećanja, etničke manjine i žene su često nevidljive u kosovskom javnom životu. Ipak, postoje primeri građanskih inicijativa i inicijativa organizacija civilnog društva koje nastoje da uključe iskustva žena i manjina u komemorativne prakse.

Snimak debate na engleskom jeziku možete pogledati na YouTube kanalu REKOM mreže pomirenja.

 

 

Ana Milošević je istraživačica na KU Lueven. Bavi se politikama sećanja na Zapadnom Balkanu, s posebnim fokusom na Hrvatsku i Srbiju.

Vjeran Pavlaković je istraživač i predavač na Univezitetu u Rijeci. Oblast njegovog istraživanja su politike sećanja i tranziciona pravda u bivšoj Jugoslaviji.

Naum Trajanovski je doktorand na Insitutu za filozofiju i sociologiju Poljske akademije nauka. Bavi se politikama sećanja u Severnoj Makedoniji.

Venera Çoçaj je doktorandkinja Evropskog instituta u Londonu. Njeno istraživanje se tiče seksualnog nasilja u ratu i rodno zasnovanog nasilja u Hrvatskoj, BiH i  na Kosovu.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.