KOMRA rrjeti i pajtimit

photos 053

08.02.2007.

Forumi i Dytë Rajonal për drejtësi tranzicionale

t_II-Forum-1

 

 

 

 

 

 

Zbardhja e të vërtetës mbi krimet e luftës dhe konfliktet

 

Zagreb, Kroaci
8-9 shkurt 2007.

Forumi i Dytë Rajonal për drejtësi tranzicionale për zbardhjen e të vërtetës mbi krimet e luftës dhe konfliktet është organizuar nga Documen­ta, Fondi për të Drejtën Humanitare dhe Qendra Kërkimore­ Dokumentuese. Debati është zhvilluar në sesionet ku janë trajtuar temat e rëndësisë të të dhënave në zbardhjen e të vërtetës, e rolit të proce­seve gjyqësore për krimet e luftës në tregimin e të vërtetës, e qasjes rajonale në tregimin e të vërtetës dhe fakteve, e zbardhjes të së vërtetës nga perspek­tiva e viktimës, e shprehjes artistike dhe tregimit të së vërtetës, e praktikave të ballafaqimit me të kaluarën në trupat ligjdhënëse dhe e rëndësisë së arkivës së Hagës. Më shumë se 300 pjesëmarrës nga vendet post­jugosllave – përfaqësues të orga­nizatave për të drejtat e njeriut, shoqatave të vikti­mave dhe të familjeve të të zhdukurve, organizatat e avokatëve, të Tribunalit të Hagës, të Qendrës Ndërkombëtare për drejtësi tranzicionale, gjykatës, prokurorë, artistë dhe gazetarë – kanë debatuar, për të parën herë në Kroaci, mbi instrumentet për zbardhjen e të së vërtetës mbi të kaluarën.

Forumin e ka hapur Kryetari i Kroacisë Stjepan Mesić, i cili i dha përkrahje të fuqishme zbardhjes së fakteve në nivelin rajonal.

Mbi Forumin kanë informuar këto mediume: TV Jadran, Nova TV, HRT1, Glo­bus, Novi list, Jutarnji list, Večernji list, Slobodna Dalmacija.

Forumi i Dytë Rajonal për drejtësi tranzicionale

Galeri

 

Videoja është në dispozicion vetëm në gjuhët BKSM

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.