Lajme

Nisma për KOMRA

Filmi i parë mbi Procesin KOMRA, ku janë prezantuar propozimet dhe qëndimet e dhëna gjatë debatit publik për KOMRA-në anembanë ish Jugosllavisë, deri në maj të vitit 2009. Filmi u shfaq në Forumin e pestë rajonal për drejtësinë tranzicionale në Mal të Zi.
Autoret e filmit janë Jelena Grujić Zindović dhe Marija Ranđelović.