KOMRA rrjeti i pajtimit

Forumi za TP

24.05.2020.

Raportet mbi drejtësinë tranzicionale në shtetet postjugosllave

Tranziciona-pravda-u-postjugoslovenskim-zemljama-2010-2011_Page_001

 

 

 

 

 

Tema e këtyre raporteve janë ngjarjet relevante në fushën e drejtësisë tranzicionale në vendet e ish RSFJ-së: proceset gjyqësore për krime lufte të kryera në periudhën e viteve 1991-1999, reformat institucionale të cilat kanë të bëjnë me lustrimin, marrëdhëniet e institucioneve dhe publikut ndaj të dënuarve, raportimi i mediave mbi krimet e luftës, komisionet për të vërtetën, puna e organizatave të shoqërisë civile rreth dokumentimit të fakteve mbi krimet e luftës, zgjidhja e çështjeve të personave të zhdukur, kthimi i refugjatëve, reparacionet, memorialet.

Drejtësia tranzicionale në vendet post jugosllave Raport për vitin 2010-2011

Hulumtimi për herë të parë u botua në të gjitha vendet postjugosllave: Slloveni, Kroaci, Serbi, Maqedoni, Kosovë, Mal të Zi dhe Bosnje e Hercegovinë. Ai u përgatit nga Fondi për të Drejtën Humanitare, Fondi për të Drejtën Humanitare Kosovë, Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut Kroaci, Center for Research and Policy Making nga Maqedonia, shoqata Tranziciona pravda, odgovornost i sjećanje u Bosni i Hercegovini nga Sarajeva, si dhe Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu nga Banja Lluka.

Drejtësia tranzicionale në vendet postjugosllave 2009

Hulumtimi u zhvillua në Kroaci, Serbi, Maqedoni, Kosovë, Mal të Zi dhe Bosnje e Hercegovinë. Ai u përgatit nga Fondi për të Drejtën Humanitare, Dokumenta dhe BIRN-i. (në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC)

Raporti mbi drejtësinë tranzicionale në vendet postjugosllave 2007

Hulumtimi u zhvillua në Kroaci, Serbi, Kosovë, Mal të Zi dhe Bosnje e Hercegovinë. Ai u përgatit nga Fondi për të Drejtën Humanitare dhe Dokumenta. (në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC dhe anglisht)

Drejtësia tranzicionale në vendet postjugosllave 2006

Hulumtimi u zhvillua në Kroaci, Serbi, Kosovë, Mal të Zi dhe Bosnje e Hercegovinë. Ai u përgatit nga Fondi për të Drejtën Humanitare, Dokumenta dhe Istraživačko-dokumentacioni centar Sarajevë. (në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC dhe anglisht)

Raporti mbi drejtësinë tranzicionale në vendet postjugosllave 1999-2005

Hulumtimi u zhvillua në Serbi, Kosovë dhe në Mal të Zi. Ai u përgatit nga Fondi për të Drejtën Humanitare. (në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC dhe anglisht)

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.