KOMRA rrjeti i pajtimit

11.11.2010.

Mbi rrjedhën e procesit të konsultave: maj 2006. – qer shor 2009.

Mbi rrjedhën e procesit të konsultave mbi instrumentet e përcaktimit tëfakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet tjera të rënda të të drejtave të njeriut në vendet e ish Jugosllavisë, maj 2006. – qer shor 2009.

Raport

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.