KOMRA rrjeti i pajtimit

t_127.jpg

27.03.2018.

Përmbledhje e politikave: Si mundet Bashkimi Evropian për t’i kontribuuar pajtimit të vendeve post-jugosllave

Procesi Berlinit

Koalicioni për KOMRA-n konsideron se Mekanizmi Ndërkombëtar për Gjykata Penale mund t’i kontribuoj në mënyrë të drejtpërdrejtë shmangies së problemeve në gjykimet për krimet e luftës para gjykatave vendore  – me ofrimin e përkrahjes profesionale në ngritjen e strategjisë prokuroriale rajonale me prioritete të qarta në ndjekjen penale të krimeve të luftës. Themelimi i Komisionit Rajonal për zbulimin dhe paraqitjen e fakteve mbi të kaluarën  (KOMRA) e mundëson pranimin publik, me emër e me mbiemër, të 130.000 viktimave të luftërave të viteve nëntëdhjetë, gjë që është kusht për pajtimin midis shoqërive dhe vendeve post-jugosllave. Për këtë arsye, Koalicioni për KOMRA-n iu bënë ftesë liderëve të Kroacisë, Sllovenisë dhe anëtarit serb dhe kroat të Presidencës së B dhe H që t’i bashkohen liderëve të tjerë të vendeve post-jugosllave, të cilët kanë shprehur gatishmërinë që në Samitin e Procesit të Berlinit në Londër në muajin korrik të vitit 2018 të nënshkruajnë Marrëveshjen mbi Themelimin KOMRA-s. Koalicioni rekomandon që, në kuadër të Planit të Veprimit të Strategjisë për perspektivën e besueshme të zgjerimit të BE-së në Ballkanin Perëndimor, edhe themelimi i KOMRA-s të përkufizohet si indikator i përparimit në procesin e pajtimit.

Përmbledhje e politikave: Si mundet Bashkimi Evropian për t’i kontribuuar pajtimit të vendeve

 

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.