KOMRA rrjeti i pajtimit

02.09.2010.

OJQ-Knin, Kroaci -02.09.2010

2010, Konsultimet lokale, Kroacia, OJQ, Projekt Statuti

Konsultimet lokale me shoqërinë civile mbi draft Statutin e KOMRA-s

Documenta – Qendra për Ballafaqim me të Kaluarën nga Zagrebi, në emër të Koalicionit Rajonal për themelimin e KOMRA-s i organizuan konsultimet lokale në Knin mbi draft Statutin e Komisionit Rajonal për themelimin dhe bërjen publike të fakteve në lidhje me krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave të njeriut në ish-Jugosllavi (KOMRA) .

 

Draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.