KOMRA rrjeti i pajtimit

01.06.2010.

OJQ-Zagreb, Kroaci -01.06.2010.

2010, Konsultimet nacionale, Kroatia, OJQ, Projekt Statuti

Konsultimet nacionale me organizatat e shoqërisë civile mbi projekt Statutin e Komisionit Rajonal për vërtetimin dhe publikimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda të të drejtave të njeriut në ish Jugosllavi (KOMRA)

Documenta- Qendra për ballafaqim me të kaluarën, në emër të koalicionit rajonal, ka organizuar konsultimet nacionale me organizatat e shoqërisë civile mbi Nismën për KOMRA me fokusim në diskutimin mbi propozimin preliminar të statutit të komisionit rajonal.

Specifikë e këtyre konsultimeve është se ato kanë qenë pjesë e prezantimit të fushatës së parë rajonale mediale të Nismës për KOMRA. Është thënë aso kohe se fushata e Nismës për KOMRA e ka për qëllim që të ndërlidh grupet e ndryshme si dhe publikun e gjithmbarshëm në krijimin e një ambienti të të bashkëndjesisë, të solidaritetit dhe të respektimit të të GJITHA VIKTIMAVE të luftërave të periudhës 1991-2001 në hapësirën e ish Jugosllavisë me dëshirën që të zhvillohet një model i KOMRA-s dhe që të organizohet mbledhja e 1,000.000 nënshkrimeve të përkrahjes për themelimin e KOMRA-s.

Gjatë prezantimit zagrebas të fushatës, që është mbajtur në hotelin Dubrovnik para pak më shumë se shtatëdhjetë pjesëmarrësve/eve, për Nismën për KOMRA si dhe për objektivat e fushatës ka folur udhëheqësja e Documente, Vesna Tersheliqi. RTK, Nova TV, Jutarnji list, Novi list, Veçernji list, Halter dhe javorja Novosti janë disa nga mediat, të cilat e kanë përcjellë prezantimin e fushatës së mediave.

Në konsultimet me organizatat e shoqërisë civile kanë marrë pjesë rreth 40 pjesëmarrës.

Draft statuti – komentet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.