KOMRA rrjeti i pajtimit

23.04.2010.

Bashkësia e juristëve -Beograd, Serbi -23.04.2010.

2010, Bashkësia e juristëve, Konsultimet nacionale, Serbia

 

Beograd, Serbi

23. prill 2010.

Konsultimet nacionale me komunitetin ligjor në Serbi për Iniciativën e themelimit të KOMRA-së i organizoi Fondi për të drejtën humanitare. Konsultimet u mbajtën në Sallën solemne të Kuvendit komunal të qytetit në Beograd. Morrën pjesë 32 avokatë, shumica ishin juristë. Morrën pjesë edhe disa gjyqtarë (Snezhana Nikoliq Garotiq, qjyqtare në Gjykatën e Lartë në Beograd, dhe Miroslav Alimpiq, gjyqtar në Gjykatën e Lartë në Novi Sad, Dragan Janjiqeviq, kryetar i Gjykatës së Lartë në Jagodinë, zyrtarë nga Departamenti për krime lufte në Gjykatën e Lartë në Beograd, Miolub Vitoroviq nga Prokuroria për krime lufte të Republikës së Serbisë, si dhe përfaqësues të misionit OSBE dhe Këshillit të Evropës në Serbi. Fjalën hyrëse e mbajti Natasha Kandiq (Fondi për të drejtën humanitare, Serbi), e cila edhe moderoi një pjesë të konsultimeve me emrin “Mandati, objektivat dhe marrëdhëniet KOMRA – gjykimet për krimet e luftës”. Dragan Popoviq (Iniciativa e të rinjëve për të drejtat e njeriut, Serbi), foli për ate se pse na duhet KOMRA. Për faktet e jetës dhe ligjore – identifikimin, kualifikimin, foli Jasminka Hasanbegoviq (profesoreshë në Fakultetin e Drejtësisë në Beograd, Serbi.)

Konsultimet nacionale me komunitetin ligjor në Serbi për Iniciativën e themelimit të KOMRA-së

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.