KOMRA rrjeti i pajtimit

gazeta

24.05.2017.

“Koalicioni KOMRA” kërkon zbardhjen e krimeve të luftës

Procesi Berlinit

“Koalicioni  KOMRA” është nismë e 2050 organizatave joqeveritare të shteteve të cilat janë formuar pas shpërbërjes së Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë.

Ky peticion ka për qëllim që  të formojë një Komisionin Rajonal për vërtetimin e fakteve mbi krimet e luftës,  dhe shkeljeve tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në periudhën nga 1 janari 1991 deri më 31 dhjetor 2001 në shtetet e ish-RSFJ-së.

Detyra kryesore e Komisionit do të ishte regjistrimi me emër dhe mbiemër i të gjitha viktimave civile dhe ushtarake si dhe përcaktimi i rrethanave në të cilat kanë humbur jetën.

Deri në qershor 2016, peticionin për formimin e KOMRA-s e kanë nënshkruar 580.000 shtetas të vendeve post-jugosllave.

Deri më tani, vetëm në Kosovë janë mbledhur mbi 10.000 nënshkrime, për 9 ditë. Duke parë interesimin e qytetarëve për ta përkrahur themelimin e KOMRA-s nga qytete të ndryshme, do të publikohet edhe peticioni online.

(  Publikuar në Gazeta Observer, 23.05.2017. )

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.