KOMRA rrjeti i pajtimit

26.11.2009.

OJQ-Split, Kroaci-26.11.2009.

2009, Konsultimet lokale, Kroaci, OJQ

Shoqata e Akademisë Kroate në Split, organizoi Debat publik lidhur me themelimin e KOMRA-së, në të cilin morën pjesë 44 pjesëmarrës – aktivistë të organizatave për të drejtat e njeriut, gazetarë, përfaqësues të Bashkësisë së Akademisë, dhe të Kishës Katolike, gazetarë dhe qytetarë. Fjalën hyrëse e mbajtën Vesna Teršelič dhe Eugen Jakovčić (Documenta, Zagreb, Kroaci) dhe Suzana Kunac (B.a.b.e., Zagreb, Kroaci). Debatin e moderoi don Ivan Grubišić(Shoqata e Akademisë Kroate, Split, Kroaci.)

Shqyrtimi i propozimeve, rekomandimet dhe opinionet

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.