REKOM mreža pomirenja

21.05.2020.

Aktivizam civlinog društva za pomirenje

U ime Koalicije za REKOM, Centar za građansko obrazovanje (CGO) objavio je poziv za podršku organizacijama civilnog društva s područja bivše Jugoslavije, dodelom malih grantova, za projekte sa konkretnim i vidljivim aktivnostima u podsticanju na pomirenje. Program malih grantova je deo projekta Koalicije za REKOM „Aktivizam civilnog sektora za pomirenje u regionu bivše Jugoslavije – podrška REKOM-u“, koji je odobrila EK, a finansijski podržali i The Rockefeller Brothers Fund (RBF) and The National Endowment for Democracy (NED). Od 54 prijavljena projekta, Tim za evaluaciju projekta je izabrao 22 projekta.

U prilogu su projekti, konkretne aktivnosti i medijski prilozi prema zemljama, koji su svi osim jednog bili završeni do januara 2020. godine

CRNA GORA:

Akcija za ljudska prava (HRA)

Projekat: Deportacija – da se ne zaboravi i ne ponovi

Sprovedene aktivnosti:

1. Priprema i ponovno slanje inicijative za uspostavljanje Dana sjećanja i inicijative za podizanje spomen-obilježja žrtvama ratnog zločina deportacije izbjeglica 1992. godine u Herceg Novom ispred objekta Uprave policije upućena 15.maja 2019. odbornicima i odbornicama Skupštine Opštine Herceg Novi, predsjednicima partija i predsjedniku Skupštine Opštine Herceg Novi za podizanje spomen obilježja i predsjedniku Skupštine Crne Gore za uspostavljanje Dana sjećanja;

2. Memorijalni skup povodom obilježavanja 27 godina nekažnjenog ratnog zločina deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica u saradnji da CGO-om i ANIMOM, dana 25. maja 2019, u Herceg Novom. Skupu je, između ostalih, prisustvovala i žrtva ovog zločina, preživjeli Sadik Demirović koji je po prvi put došao u Herceg Novi poslije tragičnog 25. maja 1992, i Nedžiba Bajrović, supruga Osmana Bajrovića, žrtve deportacije čiji posmrtni ostaci nisu pronađeni.

3. Organizacija panel diskusije  “Zločin Deportacija 1992. – post factum 2019,” u EU Info centru u Podgorici, 27.maja 2019, kojem su prisustvovali preživjeli Sadik Demirović i Nedžiba Bajrović, supruga žrtve, uz predstavnike civilnog društva, akademske zajednice, institucija, medija, itd, a što je uključilo i niz pripremnih aktivnosti kako bi se administrativno-logistički potvrdio EU info centar;

4. Producirano izvođenje predstave „Deportacija“ KC Novi Pazar u Podgorici 24.septembra 2019. u KIC „Budo Tomović“ u Podgorici, a što je uključilo niz pripremnih aktivnosti u obezbijeđenju prostora, štampanju postera, pripremu i štampu brošure o predstavi uz sažetak scenarija i kratak tekst o zločinu „Deportacija“ u tiražu od 800 primjeraka,  distribucija brošure, itd.

5. Medijska kampanja u cilju informisanja šire javnosti o projektnim aktivnostima u okviru koje je HRA imala 6 saopštenja za javnost i 19 objava na društvenoj mreži Facebook, kao i gostovanja u medijima.

Relevantni linkovi:
Panel diskusija:
https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/sudovi-u-slucajevima-deportacija-nisu-primijenilistandarde-medunarodnog-prava,
http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/241880/zlocin-dokazan-ali-nije-adekvatno-kaznjen.html
Predstava Deportacija:
http://www.hraction.org/2019/09/23/najava-za-utorak-press-konferencija-povodom-pozorisnepredstave-deportacija/,
https://volimpodgoricu.me/2019/09/25/deportacija-predstava-o-ratnom-zlocinu-napunila-kicbudo-tomovic/
Memorijalni skup i inicijative:
https://cdm.me/hronika/jos-nema-spomenika-za-zrtve-deportacije-bosanskih-izbjeglica/,
https://www.slobodnaevropa.org/a/29965695.html

Centar za istraživačko novinarstvo (CIN-CG)

Projekat: Tranziciona pravda i ratni zločini u Crnoj Gori – istina ili izazov?

Sprovedene aktivnosti:

1. Sprovedena tri istraživanja o pravosudnim postupcima u predmetima ratnih zločina u Crnoj Gori, napisana i objavljena tri istraživačka teksta na osnovu nalaza istraživanja u dnevniku Vijesti i na portalu Vijesti – dubinskim i profesionalnim istraživanjima u vezi sa ranije procesuiranim predmetima ratnih zločina u Crnoj Gori, CIN-CG je napravio procjenu glavnih nedostataka i problema koji su dovodili do uglavnom oslobađajućih presuda i izostanka pravde za žrtve i objavio ih u vidu istraživačkih tekstova, u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima istraživačkog novinarstva. I tekst – Deportaciju izbjeglica 1992. godine i druge ratne zločine vlasti guraju u ,,projektovani zaborav“: Milu i Momiru kriv je neko treći – objavljen je 22. juna 2019; II tekst – Crnogorsko pravosuđe u presudi Zmajeviću ignoriše nalaze Haškog tribunala: Amnestija za nalogodavce objavljen je 14. jula 2019;  III tekst –Zločini i protjerivanja Muslimana iz Bukovice nemaju epilog: Pravda čeka, a Veljović napreduje objavljen je 3. avgusta 2019.

2. Zagovaranje prema ključnim pravosudnim i drugim relevantnim akterima u Crnoj Gori kako bi se postigao veći stepen uključenosti i efikasnosti u procesuiranju ratnih zločina i njihovih počinilaca – kroz istraživanja i objavljene tekstove, koji su targetirali i pravosuđe, davao se podsticaj uspostavljanju odgovornosti i efikasnost pravosudnih institucija a kako bi se razmotrilo i otvaranje novih postupaka.

3. Organizovana kampanje za podizanje svijesti javnosti putem interneta i društvenih mreža o značaju tranzicione pravde za proces pomirenja u regionu vođena je paralelno sa objavljivanjem tekstova.

Relevantni linkovi:
Panel diskusija:
https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/sudovi-u-slucajevima-deportacija-nisu-primijenilistandarde-medunarodnog-prava,
http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/241880/zlocin-dokazan-ali-nije-adekvatno-kaznjen.html
I tekst:
http://www.cin-cg.me/deportaciju-izbjeglica-1992-godine-i-druge-ratne-zlocine-vlasti-guraju-uprojektovani-zaborav-milu-i-momiru-kriv-je-neko-treci/,
https://www.vijesti.me/vijesti/crna-hronika/dukanovicu-i-bulatovicu-kriv-je-neko-treci,
II tekst:
http://www.cin-cg.me/crnogorsko-pravosudje-u-presudi-zmajevicu-ignorise-nalaze-haskogtribunala-amnestija-za-nalogodavce/
https://www.instagram.com/p/B0GDBzKgV7F/
III tekst:
http://www.cin-cg.me/zlocini-i-protjerivanja-muslimana-iz-bukovice-nemaju-epilog-pravdaceka-a-veljovic-napreduje/
Panel diskusija:
https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/sudovi-u-slucajevima-deportacija-nisu-primijenilistandarde-medunarodnog-pravahttp://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/241880/zlocin-dokazan-alinije-adekvatno-kaznjen.html
Predstava Deportacija:
http://www.hraction.org/2019/09/23/najava-za-utorak-press-konferencija-povodom-pozorisnepredstave-deportacija/,
https://volimpodgoricu.me/2019/09/25/deportacija-predstava-o-ratnom-zlocinu-napunila-kicbudo-tomovic/
Memorijalni skup i inicijative:
https://cdm.me/hronika/jos-nema-spomenika-za-zrtve-deportacije-bosanskih-izbjeglica/,
https://www.slobodnaevropa.org/a/29965695.html

Monitorov centar za medije i demokratiju (MCMD)

Projekat: Doprinos razvoju kulture sjećanja

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovana javna debata sa ciljnim grupama u vezi sa posljedicama ratnih sukoba, nacionalizma i ekstremizma – 29.novembra 2019, u EU Info centru u Podgorici, na kojoj je učestvovao i Rajner Her, autor knjige “Naslijeđe komandanta: biti dio zastrašujuće porodice”  

2. Prevedena i odštampana knjiga “Naslijeđe komandanta: biti dio zastrašujuće porodice” Rajnera Hesa

3. Distribuirani primjerci knjige za 100 donosioca odluka, predstavnika pravosuđa i uticajnih ličnosti, koja govori o nacističkim zločinima iz vizure unuka komandanta logora Aušvic.

4. Organizovano TV gostovanje u najgledanijem politilkom talk show “Načisto” na TV Vijesti sa autorom knjige.

Relevantni linkovi:
Najava tribine na portalu Vijesti:
https://www.vijesti.me/index.php/zabava/kultura/tribina-razvoj-kulture-sjecanja,
https://www.vijesti.me/index.php/zabava/kultura/kultura-sjecanja-i-nasljede-komandanta
Medijski izvještaj sa tribune:
https://www.vijesti.me/index.php/vijesti/drustvo/rajner-hes-tesko-je-objasniti-kakav-je-osjecajbiti-unuk-komandanta-ausvica
Intervju sa Petrom Komnenićem:
https://www.vijesti.me/tv/emisije/nacisto-intervju-sa-rajnerom-hesom-unukom-komandantaausvica

Udruženje profesora istorije Crne Gore (HIPMONT)

Projekat: Kako vidimo 90-te?

Sprovedene aktivnosti:

1. Prikupljeni podaci iz arhiva, dnevnih i nedjeljnih relevantnih novina (prikupljeno i obrađeno 3529 članaka), službenih dokumenata, politika i strategija organa vlasti (prikupljeno i obrađeno 87 dokumenata) uz osvrt na aktivnosti, publikacije i izjava različitih društvenih aktera (institucije, političke stranke, NVO, vjerske grupe, umjetnici, pojedinci…) u skladu sa istraživačkim zadatkom.

2. Analiza svih relevantnih dokumenata koji se odnose na rat 90-ih godina u bivšoj Jugoslaviji u Crnoj Gori do obnove nezavisnosti, zatim aktivnosti usmjerenih na razvoj kulture sjećanja (komemoracija, spomenici, inicijative,…), kao obrazovnih politika i strategija, istraživanja, nastavnih materijala, zvanične i marginalizovane prezentacije 90ih u javnom prostoru Crne Gore.

3. Urađena publikacija na osnovu nalaza (štampana i elektronska verzija) uz prateće infografike.

4. Organizovana javna prezentacija publikacijesa autorima i istoričarima – Miloš Vukanović (glavni autor-istoričar i koordinator projekta), Igor Radulović (profesor istorije i član HIPMONT-a) i Radovan Popović (istoričar i član UO HIPMONTa),  i uz prateću debatu, nakon čega je publikacija distribuirana medijima i drugim relevantnim adresama.

Relevantni linkovi:
Publikacija objavljena na sajtu organizacije:
https://www.hipmont.me
Izvještaji sa javne debate:
https://hipmont.me/kako-vidimo-90e/,
https://www.vijesti.me/vijesti/drustvo/crnogorski-obrazovni-sistem-pokusava-da-ignoriseedukaciju-o-ratnim-desavanjima,
https://www.cdm.me/drustvo/kako-vidimo-devedesete-kontroverzne-teme-ne-smiju-biti-gurnutepod-tepih/,
http://www.rtcg.me/vijesti/drustvo/252742/cutanje-o-zlocinima-dovodi-do-njihovogponavljanja.html,
https://mladiinfo.me/mm-na-konferenciju-kako-vidimo-90e/

SRBIJA:

Centar za razvoj demokratskog društva Europolis Novi Sad (partneri: Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek i Centar za razvoj i podršku civilnog društva „Delfin“ Pakrac Hrvatska)

Projekat: Odgovorni prema prošlosti, odgovorni prema budućnosti

Sprovedene aktivnosti:

1. Sprovedeno je istraživanje o percepcijama i stavovima mladih iz Srbije i Hrvatske o naslijeđu ratne prošlosti (uzrasta od 18 do 30), povredama ljudskih prava počinjenih tokom ratnih dešavanja na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90tih godina prošlog vijeka, kao i mehanizmima utvrđivanja činjenica i odgovornosti. Istraživanje je ukazalo kako mladi gledaju na ove teme i u kojoj mjeri smatraju da je važno baviti se njima. Prvu fazu je činilo anketno istraživanje urađeno na reprezentativnom uzorku od preko 650 mladih iz Srbije i Hrvatske (302 iz Srbije i 358 iz Hrvatske) putem online upitnika koji je bio distribuiran ispitanicima.

2. Organizovane su 2 fokus grupe – po jedna sa mladima iz obije zemlje, kao druga faza istraživanja. Na fokus grupi održanoj u Osijeku, 10. septembra 2019. Godine, učestvovalo je 8 mladih sa teritorije Slavonije i Baranje, a na fokus grupi održanoj u Novom Sadu, 11. septembra 2019. Godine, 8 mladih sa teritorije Vojvodine.

3. Izrađena je studija “Stavovi i percepcije mladih iz Srbije i Hrvatske o nasleđu ratne prošlosti“ u kojoj su sublimiranirezultati anketnog istraživanja i nalazi sa fokus grupa.

4. Organizovan je okrugli sto sa predstavnicima civilnog društva iz Srbije i Hrvatske, u okviru kojeg je predstavljena i izrađena studija a koji je okupio više od 40 učesnika.

5. Organizovana je zajednička posjeta Vukvaru koja je održana 17. septembra 2019. godine. Posjeta je obuhvatila obilazak Spomena doma Ovčara, nakon čega je održana diskusija sa svim učesnicima i organizatorima

6. Informativno-promotivne aktivnosti – sve aktivnosti su imale integrisanu informativno-promotivnu komponentu

Relevantni linkovi:
Upitnik:
https://docs.google.com/forms/d/1pFBo5J17cGnikvokxTc1CVXAsotYLqrzw90lGgU74y0/edit;
https://docs.google.com/forms/d/13ItK8w5ij9LywNRiRy3IM8lwHLBpmMxu49E2WeI7s2g/closedform
Izvještaj Centra iz Osijeka:
https://www.facebook.com/centarzamir.osijek/posts/1291980957638336
Medijski prilozi:
https://www.dnevnik.rs/drustvo/mladi-srbi-i-hrvati-sreli-se-na-ovcari-edukacijom-do-pomirena
Saopštenje o posjeti Vukovaru:
https://www.slobodnaevropa.org/a/vukovar-mladi-srbija-hrvatska/30173246.html

Udruženja Grain (partner: Organizacija za negovanje kulture sećanja kroz umetnost, medije i nauku Kardan)

Projekat: Paralelne stvarnosti Kosova i Srbije – sjećanja na NATO intervenciju

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovana je izložba fotografija „Paralelne stvarnosti Kosova i Srbije – sjećanja na NATO intervenciju” i tematski fokus kojim su kroz 25 odabranih fotografija autora Miloša Cvetkovića, Imre Saboa i Vuka Brankovića prikazani događaji iz perioda NATO intervencije iz istog / bliskog vremenskog perioda, a koji su se paralelno odigravali na Kosovu i Srbiji, ne bi li se otvorila dvostruka, šira perspektiva posjetiocima izložbe i uticalo na dominantne diskurse u kulturi sjećanja u Srbiji i na Kosovu koji su dijametralno suprotni.  

2. Štampana je publikacija za potrebe izložbe na 44 strane kao vid preslikane verzije postavke, a s obzirom da je izložba izazvala značajno interesovanje, planirano je i njeno doštampavanje. To je dvojezična publikacija, na srpskom i engleskom jeziku.

3. Distribuirana je publikacija svim relevantnim organizacijama i fondacijama, ali i zainteresovanim subjektima.

Relevantni linkovi:
Fotografije sa izložbe:
https://www.facebook.com/Kosovo-Srbija-Se%C4%87anja-1152399168303619
FB strana GRAIN-a:
https://www.facebook.com/grainphotomagazine/
FB Kardana:
https://www.facebook.com/MemoryCultureKardanSerbia/?modal=admin_todo_tour
Website projekta:
http://kosovosrbijasecanja.com/
Medijski izvještaji o izložbi:
https://www.danas.rs/drustvo/suocavanje/odrzana-izlozba-paralelne-stvarnosti-kosova-i-srbije/,
https://pescanik.net/paralelne-stvarnosti-srbije-i-kosova/,
https://uzickanedelja.rs/paralelne-stvarnosti-srbije-i-kosova/,
http://rs.n1info.com/Vesti/a496032/Novi-dan-najava.html,
https://www.blic.rs/vesti/drustvo/iznosio-je-svecano-odelo-iz-rusevina-kuce-stravicnefotografije-iz-1999-podsecaju-da/t7lmg0t,
http://www.novosti.rs/vesti/beograd.74.html:803901-SECANjE-NA-NATO-AGRESIJUIzlozba-fotografija-u-ustanovi-kulture-Stari-grad-FOTO,
https://theworldnews.net/rs-news/odrzana-izlozba-paralelne-stvarnosti-kosova-i-srbije

Pravo na sliku i reč

Projekat: Ratni zločini i mediji

Sprovedene aktivnosti:

1. Sprovedeno je sveobuhvatno istraživanje (prikupljanje i odabir arhivskog materijala). Ova aktivnost je obuhvatala i konsultacije sa relevantnim medijskim stučnjacima i arhivarima. Istraživanje baziralo se na obimnom arhivskom video materijalu od oko 1500 sati, uglavnom udarnih večernjih dnevnika Televizije Srbije, ali i informativnih emisija Hrvatske televizije.

2. Proizveden je finalni video zapis u trajanju od 30 minuta, u okviru kojeg je analiziran način medijskog tretmana čnjenica o ratovima tokom devedesetih. Produkciji video materijala, prethodilo je pisanje teksta za off spikera, montaža, elektronska grafika, obrada slike i tona.

3. Napisana je online analiza “Ratni zločini mediji” kojoj je prethodila  priprema, odnosno istraživački rad (proučavanje relevantne literature)Analiza je objavljena na sajtu organizacije, dok je video zapis osim na sajtu organizacije dostupan i na youtube kanalu.

Relevantni linkovi:
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=bxdLBcP5Jtk&feature=youtu.be
Link studije:
http://www.arhitel.com/RATNI_ZLOCINI_I_MEDIJI.pdf

Udruženje KROKODIL

Projekat: Susjedi – suočavanje sa sadašnjim, Debatni program festivala KROKODIL

Sprovedene aktivnosti:

1. Formiran projektni tim koji je kreativno osmislio debate, radio na dizajnu i medijskoj strategiji projekta, selekciji i kontakt s autorima i moderatorima

2. Osmišljena medijska strategija projekta, koja se odnosila na oglašavanje u online i offline medijima, društvenim mrežama, putem website-a, kao i dogovaranje gostovanja autora na TV-u. To je podrazumijevalo i komunikaciju i organizacija sa moderatorima, dizajnerom, fotografima, producentima, snimateljima, kao i finalni dogovori s autorima.

3. Organizacija dvije konferencijske debate sa piscima i drugim umjetnicima iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Hrvatske, u okviru debatnog programa festivala Krokodil. Debate su se održale 08. juna 2019. u 12 sati u Centru za kutlurnu dekontaminaciju u Beogradu, prva pod nazivom „Neighbors Facing the Present“, i 09. juna 2019. u 12 sati u istom prostoru pod nazivom „Zajednička čitaonica“. Oba debatna programa privukla su veliku pažnju brojne publike, i dodatno podstakla razmišljanje o ulozi i važnosti kulture i književnosti u stvarnosti i sadašnjosti.  Na prvoj su učestvovali Miljenko Jergović, Lana Bastašić, Vladimir Arsenijević i Igor Štiks, a na drugoj Rumena Bužarovska, Ferenc Cinki, Kozmin Perca, Georgi Gospodinov, dok je moderirala Mima Simić.

Relevantni linkovi:
Fotografije:
https://drive.google.com/open?id=1LdiBAichiUSKaFUmE2E4XbK1aJqLiVvW;
https://drive.google.com/openid=13CHf5ppT9IeUkNpxVhXkh0SvWmH3o8Jp
Medijski izvještaji:
http://www.krokodil.rs/2019/01/zajednicka-citaonica-1/
https://www.czkd.org/2019/06/debatni-program-krokodil-drugi-dan/

Udruženje za društvenu istoriju – Euroclio

Projekat: Istorija u školama – učenje o rat(ovima) 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovana su 2 seminara za nastavnike “Učenje o rat(ovima) 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije“ u opštinama Valjevo i Požarevac za nastavnike istorije, građanskog vaspitanja i društveno-humanističkih nauka osnovnih i srednjih škola (25. i 26. maj 2019. – Valjevo; 22. i 23. jun 2019. – Požarevac). Povjerenici UDI Euroclio sa teritorije opština Valjevo i Požarevac su uputili pozivno pismo putem emaila svim nastavnicima istorije, građanskog vaspitanja i društveno-humanističkih nauka da budu učesnici seminara. Učesnici seminara su nakon obuke imali zadatak da osmisle nastavnu aktivnost, kao što je čas, pripremu časa, scenario, nastavni materijal, nastavno sredstvo, itd.

2. Kreiran je nastavni materijal “Učenje o rat(ovima) 90-tih na prostoru bivše Jugoslavije“, koji je proistekao kako konkretan rezultat sprovedenog seminara.

3. Pripremljen i sproveden plan akcije komunikacije i vidljivosti projekta kojim su promovisale sve aktivnosti ka relevantnim subjektima, medijima, ali i na društvenim mrežama. Shodno tom planu je urađena i inicijativa za akreditaciju seminara koja je u konačnici bila uspješna.

Relevantni linkovi:
Informacije o projektu i seminarima:
http://udieuroclio.edu.rs/;
https://www.facebook.com/UdruzenjeZaDrustvenuIstorijuEuroclio/
Nastavni materijali:
https://udieuroclio.edu.rs/%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b8/
Video sa radionica:
https://www.youtube.com/watch?v=G0Nq9ji-kxY,
https://www.youtube.com/watch?v=K3VY_TqHrJ8

BOSNA I HERCEGOVINA:

Udruženja nastavnika i profesora historije – Euroclio (HIP Bosne i Hercegovine)

Projekat: Ratovi iz 90-ih u učionici – kako predavati podijeljenu istoriju za zajedničku budućnost?“

Sprovedene aktivnosti:

1. Održan je seminar za 27 nastavnika u prostorijama Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine na kojem je sproveden program sa sadržajem koji je jačao svijest o sjećanju i pomirenju u BiH, afirmisao vrijednosti mira i značaj promovisanja zajedničkog materijala i pristupa izučavanju tema o ratovima 1990-tih.

2. Analize sadržaja o ratovima 90-tih godina u udžbenicima istorije u BiH, Srbiji i Hrvatskoj koja je imala inkluzivan proces, pa su nakon predstavljanja nacrta nalaza kolegama nastavnicima na stručnim seminarima tokom jula i avgusta 2019. godine prikupljeni komentari koji su uzeti u obzir tokom kreiranja konačne verzije analize.

3. Analiza je objavljena na sajtu organizacije,  a zatim je distribuirana svim članovima udruženja i drugim relevantnim institucijama

Relevantni linkovi:
Link saopštenja sa fotografijama:
http://cliohipbih.ba/ratovi-1990-tih-u-ucionici-kako-poducavati-podijeljenu-historiju-zazajednicku-buducnost/
Link analize:
http://cliohipbih.ba/wp-content/uploads/2018/12/Ratovi-u-udžbenicima.pdf

Centar za psihološku podršku “Sensus”

Jačanje uloge mladih u procesima mira i pomirenja u Mostaru

Sprovedene aktivnosti:

1. Sastanak sa Vijećem učenika srednjih škola grada Mostara s ciljem poziva na učešće na petodnevnom edukativnom programu.

2. Organizovan petodnevni edukativni program za srednjoškolce kroz formu radionica na kojima su učesnici imali priliku da čuju više informacija o REKOM-u, ali i o važnosti suočavanja sa prošlošću kao i posljedicama neadekvatnog suočavanja. Osim toga imali su priliku i da ispričaju svoju priču, iznesu svoje mišljenje i stavove o učincima i posljedicama rata na njihove generacije kroz transgeneracijske forme.

3. Organizovan je fotokonkurs u okviru kojeg su srednjoškolci kroz fotografiju ispričali svoju priču ili onu priču koju su čuli a koje ostanu negdje na marginama ili nijesu javno ispričane. Mladi su te priče pretvorili u fotografije kao njihov trajni trag za mostarsku, ali i širu, publiku.

4. Kreiran je i katalog fotografija koji je distribuiran u srednjim školama u Mostaru

5. Promocija projekta na društvenim mrežama i u tradicionalnim medijima a što je uključilo plasiranje obavještenja o podržanom projektu i planiranim aktivnostima.

Relevantni linkovi:
Saopštenje o projektu:
https://www.cppmostar.com/single-post/2019/05/24/Projekt-Ja%C4%8Danje-uloge-mladih-uprocesu-mira-i-pomirenja-u-Mostaru
Fotografije sa radionica:
https://www.facebook.com/centarzapsiholoskupodrskusensus/photos/a.497484720281073/2800953823267473/?type=3&theater

Udruženje “HO Horizonti”

Projekat: Pravedan mir i pomirenje

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovana je trodnevna radionica na temu “Feminizam, antimilitarizam i pravedni mir”  sa 32 učesnika u Beogradu.  Radionicu su vodile Staša Zajović, osnivačica NVO “Žene u crnom” i Mira Vilušić, konsultantica u Udruženju “HO Horizonti”, uz učešće mladih iz BiH (12), Srbije (18) i iz Crne Gore (2). Ova mirovna radionica pomogla je mladima u prepoznavanju zajedničkih problema u regiji, ali i potreba za zajednički mirovni aktivizam bez obzira na nacionalnu, vjersku, političku i socijalnu pripadnost.

2. Posjeti memorijalima u Beogradu 21. jula 2019. prethodila je posjeta mladih iz BiH jednoj od najistaknutijih mirovnih organizacija u regionu „Ženama u crnom“, gdje su se upoznali sa mladima iz Srbije i Crne Gore i imali prateću diskusiju. Zatim je uslijedila posjeta spomeniku „Zašto“, mjestu stradanja radnika RTS-a tokom NATO bombardovanja kojom prilikom su mladi odali počast žrtvama i položili cvijeće.

3. Organizovane su prateće radionica na temu “Feminizam, antimilitarizam i pravedni mir” u Tuzli, Srebreniku i Gračanici (TK), Milićima, Bratuncu i Srebrenici (Birač regija) sa ukupno 74 učesnika/ce.

4. Kreiranje i promocija promotivnog video materijala – tokom studijske posjete mladi iz BiH su snimili materijal koji je poslužio za izradu amaterskog filma koji su po povratku sa studijske posjete sami kreirali i promovisali.

Relevantni linkovi:
Medijsko izvještavanje:
https://zenskamreza.ba/napredni-trening-o-kampanjama-javno-zagovaranje-i-lobiranje/,
https://www.youtube.com/watchv=4F8ApiE5prUhttps://www.youtube.com/watch?v=HKviAfaNe0M&t=5s-
Film:
https://www.rtvslon.ba/pomirenje-mladih-iz-bih-i-srbije-kroz-regionalnu-saradnju/

Udruženje “Lan”

Projekat: Zajedno možemo više

Sprovedene aktivnosti:

1Organizovan je okrugli sto u JU Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac na kojem su učestvovali direktor Pedagoškog zavoda Unsko-sanskog kantona, predstavnici OEBS Misije u BiH, Terenski ured Drvar, načelnik opštine Bosanski Petrovac, predstavnici dviju škola (JU Mješovita srednja škola Bihać i JU Mješovita srednja škola Bosanski Petrovac), učenici i roditelji. Tokom skupa raspravljalo se o interkulturalnoj komunikaciji, interkulturalnom identitetu, interkulturalnim kompetencijama nastavnika i značaju interkulturalnog obrazovanja.

2. Organizovana je radionica sa nastavnicima o ljudskim pravima, socijalnoj pravdi, mobilnosti u svrhu učenja, interkulturalnim kompetencijama, identitetu i komunikaciji

3. Organizovana su dva susreta učenika i nastavnika(prvi u Bosanskom Petrovcu, drugi u Bihaću) u okviru kojih su organizovane dvije radionice/parlaonice na temu „Isti, a različiti“.

4. Organizovana izložba učeničkih radova.

5. Kreiran je i štampan je poseban letak koji je dijeljen građanima u Bihaću,  a koji je osim promocije projekta promovisao i REKOM.

6. Sprovedene su i dvije ulične akcije, u okviru kojih su se dijelili lifleti.

Relevantni linkovi:
Link saopštenja:
http://lan.ba/2019/08/31/udruzenje-lan-bihac-odrzalo-okrugli-sto-u-ju-mss-bosanski-petrovac/,
http://lan.ba/2019/10/09/udruzenje-lan-organiziralo-druzenje-skola-u-bosanskom-petrovcu-uokviru-projekta-zajedno-mozemo-vise/,
http://lan.ba/2019/08/31/u-ju-mjesovita-srednja-skola-bosanski-petrovac-odrzan-okrugli-sto-uokviru-projekta-zajedno-mozemo-vise/,
http://lan.ba/?s=rekom
Link sa fotografijama:
http://mssbp.edu.ba/2019/08/29/udruzenje-lan-bihac-odrzalo-okrugli-sto-u-ju-mss-bosanskipetrovac/

Udruženja žena “Derventa“

Osnaživanje žena za suočavanje s prošlošću

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovana su četri dvodnevna treninga na temu “Kultura sjećanja  i izgradnja povjerenja” u četiri lokalne zajednice – u Prnjavoru, Doboju, Makljenovcu i Brodu. Na sesijama je prisustvovalo ukupno 50 žena.

2. Pripremljena je i odštampano 17 priča žena  u vidu brošure pod nazivom ”Kultura sjećanja i izgradnja povjerenja”, koje su odštampane u tiražu od 300 komada, od čega je 200 distribuirano relevantnim pojedincima, organizacijama civilnog društva, institucijama i predstavnicima lokalnih zajednica.

3. Organizovana je prezentacija publikacije, a nakon prezentacije je organizovan i zajednički sastanaksa lokalnim NVO u okviru kojeg su sumirani rezultati projekta i preporuke za dalji rad

Relevantni linkovi:
Saopštenje i fotografije:
https://radioderventa.com/uz-derventa-osnazivanje-zena-za-suocavanje-s-prosloscu/
Link informacije u Biltenu:
http://www.omladina-bih.net/arhiva/2019/06-jun-BOS-2019.pdf
Link saopštenja:
http://mojasrpska.info/single/106214

Udruženje nacionalnih manjina

Projekat: “Ratni zločini i zločini protiv čovječnosti na prostoru bivše Jugoslavije kroz prizmu stradanja Roma”

Sprovedene aktivnosti:

1. Uspostavljanje i definisanje pravaca djelovanja i istraživačkih metoda, te metoda obrade podataka, odabiranje najpovoljnijeg ponuđača za štampanje publikacija i vezane pripremne aktivnosti.

2. Sprovedeno sveobuhvatno istraživanje a što je uključilo prikupljanje podataka na terenu, intervjuisanje žrtava ratnih zločina romske nacionalnosti, obradu podataka i prikupljenog materijala.

3. Izrada publikacije “Ratni zločini i zločini protiv čovječnosti na prostoru bivše Jugoslavije kroz prizmu stradanja Roma“, uz prateću grafičku obradu i pripremu publikacije za štampu

4. Organizacija javne promocije publikacijekroz 5 javnih događaja u periodu od 1.avgusta do 20.septembra 2019. godine, uključujući i gostovanje na lokalnoj televiziji, predstavljanje publikacije predstavnicima medija, zatim unutar romske zajednice itd.

Relevantni linkovi:
Saopštenje:
https://www.zenicablog.com/projekat-predstavljanja-ratnih-zlocina-i-zlocina-protiv-covjecnosti-pocinjenih-na-prostoru-bivse-jugoslavije-kroz-prizmu-stradanja-roma/
Saopštenje o predstavljanju publikacije:
http://zenicainfo.ba/2019/06/18/izrada-publikacije-o-zlocinima-nad-romima-tokom-posljednjihratova-na-balkanu/

Helsinški parlament građana Banjaluke

Projekat: Živa biblioteka

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovana je Živa biblioteka dana 5. septembra 2019. u Univerzitetskom kampusu (na promenadi) u kojoj su bile angažovane osobe koje su na različite načine pogođene ratom u BiH (na pr. sestra ubijenog vojnika, ratni veteran, osoba koja je ostala bez dijela tijela, članovi porodica nestalih, povratnici), a koje su, kroz ovu relativno novu i vrlo prijemčivu metodu, pričale lične priče svim ljudima koji su posjetili Živu biblioteku. Događaj je organizovan za studente i srednjoškolce, ali i za sve zainteresovane građane i građanke Banjaluke.

2. Napravljen promo video razgovora sa učesnicima Zive bibliotekekoji je je objavljen na Youtube-u i svim društvenim mrežama, a služi kao model  za druga pripovjedanja svjedoka ili onih koji žele da podijele svoje indirektno iskustvo.

Relevantni linkovi:
Link video materijala:
https://www.youtube.com/watch?v=o0OLAprENrE
Link sa saopštenjem i fotografijama:
https://hcabl.org/ljudi-kao-knjige-ratom-prekinuta-djetinjstva-zivot-u-logoru-i-jedna-poruka-dase-ne-ponovi/

HRVATSKA:

Kuća ljudskih prava

Projekat: Lica otpora

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovano je 10 intervjua u Hrvatskoj, BiH i Srbiji, pri čemu su svi intervju predstavljali i veoma važan poziv na adekvatno suočavanje sa ratnom prošlošću, ukazali na posljedice neadekvatne borbe, i predstavili njenu važnost za tranzicioni put država regiona.

2. Produkcija rukopisa publikacije Lica otpora koja je odštampana i distribuirana elektronskim putem svim relevantnim subjektima.

Relevantni linkovi:
Link publikacije:
https://www.kucaljudskihprava.hr/wp-content/uploads/2019/12/Kad-glave-igraju__.pdf
Intervju o publikaciji:
https://www.virovitica.net/boris-pavelic-za-deutche-welle-u-povodu-izlaska-knjige-kad-glaveigraju-mnogi-su-bili-protiv-rata-rijetki-su-o-tome-govorili/33099/;
https://www.portalnovosti.com/heroji-koji-su-odbacili-nacionalizam-i-rat

Udruga za nezavisnu medijsku kulturu H-alter

Projekat: Razgovarajmo o ratu da bismo živjeli u miru

Sprovedene aktivnosti:

1. Sprovedene su medijsko istraživačke aktivnosti i definisane novinarske teme o kojima će se pisati.

2. Kreirano i objavljeno 25 autorskih tekstova kroz koje su predstavljene inicijative, organizacije i projekti koji se bave suočavanjem s prošlošću i pomirenjem uz jasan novinarski okvir

3. Distribuirani su svi tekstovi relevantnim medijima na dalje objavljivanje.

Relevantni linkovi:
Toni Gabrić: Lisičja narav hrvatske politike:
http://www.h-alter.org/vijesti/lisicja-narav-hrvatske-politike
Toni Gabrić: Simboli u srcu:
http://www.h-alter.org/vijesti/simboli-u-srcu
Ivana Perić: Neobilježena mjesta stradanja:
http://www.h-alter.org/vijesti/neobiljezena-mjesta-stradanja
Ivana Perić: Životinje koje smo zaboravili:
http://www.h-alter.org/vijesti/zivoti-nje-koje-smo-zaboravili
Saša Šimpraga: Opomenik ustaškog terora:
http://www.h-alter.org/vijesti/opomenik-ustaskog-terora
Toni Gabrić: Zločin i kazna hrvatskog pravosuđa:
http://www.h-alter.org/vijesti/zlocin-i-kazna hrvatskog-pravosudja
Toni Gabrić: Što je tu bilo – besprijekorno?:
http://www.h-alter.org/vijesti/sto-je-tu-bilo-ndash-besprijekorno
Goran Božičević: Direktor i sutkinja:
http://www.h-alter.org/vijesti/direktor-i-sutkinja
Goran Božičević: U miru nema neprijatelja:
http://www.h-alter.org/vijesti/u-miru-nema-neprijatelja
Matea Grgurinović: Tako je govorio Josip Reihl-Kir:
http://www.h-alter.org/vijesti/tako-je-govorio-josip-reihl-kir
Ivana Perić: Neće nas dijeliti:
http://www.h-alter.org/vijesti/nece-nas-dijeliti
Goran Božičević: prostori (ne) slobode:
http://www.h-alter.org/vijesti/prostori-ne-slobode
Toni Gabrić: In memoriam Milan Levar (28.8.200.-28.8.2019.):
http://www.h-alter.org/vijesti/in-memoriam-milan-levar-28-8-2000-28-8-2019
Ivana Perić: Hvala vam što ste nam pomogli da ne poludimo:
http://www.h-alter.org/vijesti/hvala-sto-ste-nam-pomogli-da-ne-poludimo
Matea Grgurinović, Štrajk za vrijeme rata – pad na ispitu rodoljublja:
http://www.h-alter.org/vijesti/strajk-tijekom-rata-pad-na-ispitu-rodoljublja
Saša Šimpraga: Promjenjiva priroda ljudskog sjećanja:
http://www.h-alter.org/vijesti/promjenjiva-priroda-ljudskog-sjecanja
Goran Božičević: Mnogo malih koraka:
http://www.h-alter.org/vijesti/mnogo-malih-koraka
Ante Pereza: Možemo drugačije, zajedno:
http://www.h-alter.org/vijesti/mozemo-drugacije-zajedno
Goran Božičević: „Ostavimo se prošlosti“:
http://www.h-alter.org/vijesti/ostavimo-se-proslosti
Matea Grgurinović: I u ratu treba razmišlajti o miru:
http://www.h-alter.org/vijesti/i-u-ratu-treba-razmisljati-o-miru
Viktorija Stanković: Ne želimo živjeti vaš rat:
http://www.h-alter.org/vijesti/ne-zelimo-zivjeti-vas-rat
Matea Grgurinović: Ja sjećam se:
http://www.h-alter.org/vijesti/ja-sjecam-se
Goran Božičević: Pomirenja neće biti:
http://www.h-alter.org/vijesti/pomirenja-nece-biti
Sandra Kasunić: Naš je mir pragmatičan, nama treba solidarnosti:
http://www.h-alter.org/vijesti/nas-je-mir-pragmatican-nama-treba-solidarnosti
Ivana Perić: Grafiti ljubavi:
http://www.h-alter.org/vijesti/grafiti-ljubavi

Udruga za razvoj građanske i političke kulture Polka

Projekat: Izgradnja mira u Hrvatskoj – razgovori sa mladima u Hrvatskoj o temema rata u 1990-tima, pomirenja i tranzicijske pravde

Sprovedene aktivnosti:

1. Organizovane su tri radionice, od kojih je svaka otvorena inicijalnim upitnikom za procjenu znanja učesnika, a što je pratilo diskusiju.

2. Kreirani su nalazi istraživanja – kroz sprovedene upitnike  – urađene su eveluacije  svih radionica od strane učesnika.

3. Urađena je online publikacija koja predstavlja rezultate sprovedenih upitnika i rezultate evaluacija sa radionica.

4. Predstavljeni su nalazi online publikacije na zajedničkom sastanku organizatora radionica i svih učesnika. Nakon toga online publikacija je postavljena na sajt organizacije, a zatim distribuirana brojnim omladinskim organizacijama, ljudskopravaškim organizacijama i relevantnim pojedincima koji se bave omladinskih politikama.

Udruga Europress

Projekat: Vrijeme suodgovornosti

Sprovedene aktivnosti:

1. Produkcija osam televizijskih emisija kroz koje je informisana široka javnost o ciljevima Koalicije za REKOM i  testiran nivo poznavanja i prihvatanja ciljeva Koalicije za REKOM među crkvama i vjerskim zajednicama u BiH. Emislije je pratila prethodna priprema, a snimane su i emitovane na FACE TV u Sarajevu, uz dalje prenošenje na portalu Autograf.hr

Relevantni linkovi:
Online publikacija:
https://www.recom.link/wp-content/uploads/2019/10/Izgradnja_Mira.pdf
Saopštenja o sprovedenim aktivnostima:
https://www.documenta.hr/hr/%C5%BEene-u-ratu-%C5%BErtve-promatra%C4%8Dicepo%C4%8Diniteljice-1.html;
https://karlovacki.hr/projekt-udruge-za-razvoj-gradanske-i-politicke-kulture-karlovac-polka/;
https://www.mreza-mira.net/vijesti/razno/tena-banjeglav-mladi-su-skloniji-suzivotu/

SLOVENIJA:

Srpski kulturni centar “Danilo Kiš“

Projekat: REKOM u Sloveniji – osvješćivanje o žrtvama rata, utvrđivanju odgovornosti i pomirenju kao osnovama novog mirovnog aktivizma

Sprovedene aktivnosti:

1Organizovana serija od pet radionica, koje su poslužile, ali će i dalje služiti, upoznavanju sa pojmovima, dokumentima i praksama istraživanja ratnih zločina, žrtava i odgovornosti.

2. Organizovana serija od deset predavanja, na kojima su se razložili specifični aspekti aktivnosti RECOM-a i slovenačkog bavljenja tom problematikom.

3. Kroz predavanja i radionice došlo je do umrežavanje aktivista po celoj Sloveniji na osnovu prethodnih pozitivnih iskustava rada SKC “Danilo Kiš”, a posljedično i povezivanje sa organizacijama uključenim u promovisanje Inicijative za REKOM.

4. Organizovane su dvije radio emisije na kojima se govorilo o rezultatima radionica i predavanja.

Relevantni linkovi:
Vrijedi li se suočiti s prošlošću, 11. maj 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=-OwASEYTG4o
Ne smijemo biti izdani po drugi puta – 19. maj 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=zDOPKNJ2JSc
Predsjedništvo BiH i REKOM – Moralno je i ispravno podržati Koaliciju za REKOM:
https://www.youtube.com/watch?v=4pQ3MolYFVY
Izgradnja mira: Vjerni Bogu, vjerni Bosni, -1. jun 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=DHHn5MAXVqc
Izgradnjom mira do REKOM-a, 9. jun 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=7ao16j37Oek
Zašto istina o žrtvama – 15. jun 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=lJh_yY2u03M
Vjerodostojnost u izgradnji mira – 29. jun 2019:
https://www.youtube.com/watch?v=sgo7MXB8IEM

Više informacija o sprovedenim aktivnostima prema projektima, zajedno sa relevantnim prilozima možete preuzeti iz priloga: