REKOM mreža pomirenja

EU Approaches to Justice cover

05.03.2016.

Pristupi EU pravdi tokom sukoba i tranzicije [publikacija]

Publikacija

EU Approaches to Justice cover

 

Ovaj rad (a background paper) poručila je Grupa za studije o ljudskoj bezbednosti (The Human Security Study Group) za potrebe pripreme Berlinskog izveštaja (The Berlin Report). Izveštaj je prezentiran Visokoj predstavnici Evropske Unije za spoljnu politiku i bezbednost Frederiki Mogerini (Federica Mogherini) 24. februara 2016. godine u Briselu.

Autori: Iavor Rangelov, Marika Theros i Nataša Kandić

 

Rezime

Ovaj rad ispituje načine na koje EU pristupa pravdi za grube povrede ljudskih prava počinjene u oblastima zahvaćenim sukobom. Počinje raspravom o značaju pravde iz ugla ljudske bezbednosti i naglašava da u srži današnjih sukoba leži čitav spektar zloupotreba i kriminala, tj. povreda ili zloupotreba ljudskih prava, organizovanog kriminala i korupcije. Rad zatim procenjuje politiku i praksu Unije u oblasti pravde iz ugla tri principa ljudske bezbednosti: primata ljudskih prava, pristupa odozgo i regionalnog pristupa. Naša teza je da angažovanje EU u pitanjima u oblasti pravde ima drugačiji ishod u kontekstima „liberalnog mira“ i „rata protiv terorizma“, te da se oslanja na činjenice prikupljene na Balkanu i u Avganistanu kako bi se dodatno rasvetlile neke od ovih razlika. Poslednja sekcija podvlači glavne izazove sa kojima je EU suočena u svojim naporima u oblasti pravde za najstrašnije zločine i ekonomski kriminal i sadrži skup preporuka za usklađivanje njene politike sa pristupom zasnovanim na ljudskoj bezbednosti. Mi, pre svega, zastupamo promenu u razmišljanju o ulozi i potencijalu pravde u današnjim konfliktima i identifikujemo ključne elemente i resurse koji su potrebni za razvoj alternativnog pristupa.

 

Preuzmite rad na srpskom jeziku: Pristupi EU pravdi tokom sukoba i tranzicije

Download paper in English: EU Approaches to Justice in Conflict and Transition

 

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.