РЕКОМ мрежа за помирување

22.03.2010.

НВО-Љубљана, Словенија-22.03.2010.

2010, НВО, Словенија

Национални консултации со актерите на словенечкото цивилно општество

Вторите консултации со актерите на словенечкото цивилно општество ги организираше Мировниот институт. На консултациите имаше 27 учесници и тројца посматрачи (претставници на амбасадите на Република Србија и Хрватска и на Министерството за внатрешни работи). Меѓу учесниците беа и членови на Коалицијата, како и учесници на претходните регионални консултации од Словенија. Дополнителни информации и појаснувања во врска со Нацрт статутот на РЕКОМ даде координаторката на работната група за изработка на Нацрт статутот на РЕКОМ, Маријана Тома.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja, predlozi i preporuke učesnika/ca

Nacrt Statuta-Komentari

Transkript izlaganja na slovenačkom, srpskom i hrvatskom jeziku

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.