РЕКОМ мрежа за помирување

grafika-forum

16.11.2014.

X Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји

grafika-forum

 

 

 

 

 

Достигања и приоритети

 

X Форум беше посветен на достигнувањата во транзициската правда, на приомоцијата на употребата на фактите во уметничките дела и на слушањето на гласот на жртвите. Форумот беше одржан на 15 и 16 ноември во Белград, во организација на Коалицијата за РЕКОМ. Во работата на Форумот учествуваа 158 членови на Коалицијата за РЕКОМ и 150 претставници на организациите на цивилното општество, уметници, писатели, научни истражувачи на транзициската правда, новинари и други поединци, кои професионално и активистички се занимаваат со транзициската правда во постјугословенските земји. на Форумот зборуваа дванаесет панелисти, и тоа за постигнувањата во областа на транзициската правда низ призма на цивилното општество и на академската заедница, а за употребата на фактите во уметничките дела зборуваа шестнаесет панелисти; за личните искуства од војната и трагањето по посмртните останки на своите најблиски зборуваа дванаесет жртви.

Форумот го отворија Наташа Кандиќ, координаторката на проектот РЕКОМ, и професорот Здравко Гребо, јавен заговарач за Иницијативата за РЕКОМ. Тие најавија нова фаза во процесот РЕКОМ, во која Коалицијата ги следи, им помага и ги поттикнува државните институции да го основаат РЕКОМ. Ги повикаа и членовите на Коалицијата да се подготват за нови активности и предупредија дека на Балканот промените се случуваат од миг в миг.

VII Собрание на Коалицијата за РЕКОМ

На 14 ноември 2014 година во Белград (Србија), Коалицијата одржа Собрание, седмо по ред, со учество на 104 делегати, кои претставуваа 1950 членови/членки. Со само еден глас против и два воздржани, делегатите ги поддржаа Измените на Статутот на РЕКОМ, кои ги составија претставниците на претседателите на Црна Гора, Србија, Хрватска и Косово, на бошњачкиот и хрватскиот член на Претседателството на БиХ, а во врска со задачата да се испитаат уставно-правните можности за основање на РЕКОМ во секоја земја посебно.

По по вод поддршката за Измените на Статутот, во обраќањето до јавноста, Коалицијата истакна дека меѓу претставниците и претседателите/членовите на Претседателството е постигната целосна согласност за тоа дека Комисијата треба да ги утврди фактите за воените злосторства и другите кршења на човековите права, извршени во периодот од 1 јануари 1991 година до крајот на декември 2001 година. Како што се укажа, во врска со задачата на РЕКОМ да ги „истражи политичките и општетсвените околности кои имале решавачко влијание за избивање на војните, како и за извршувањето на воените злосторства и другите повреди на човековите права“, беа изразени две мислења: „клучно е РЕКОМ да ги истражи причините за војната“ и „истражувањето на причините на војната е можно само откако ќе се утврдат фактите за воените злосторства“, кои се во целоснa сoгчасност со предлозите на Коалицијата за РЕКОМ.

Програма

Употреба на фактите за војните во филмот – Сесијата ја модерираше режисерот Лазар Стојановиќ

Панел за театарот на Десеттиот форум за транзициска правдаБојан Муњин

Извештај на Работната група за разгледување на моделот на натамошно управување со Коалицијата за РЕКОМ

Прогрес на процесот на РЕКОМ

Галерија

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.