РЕКОМ мрежа за помирување

04.10.2008.

Здруженијата на жртвите-Приштина/Prishtinë, Косово o-04.10.2008.

2008, Косово, Национални консултации, семејства на жртвите, семејства на ишчеѕнатите

Национални консултации со здруженијата на жртвите на Косово за Иницијативата за РЕКОМ

 Консултациите ги организираше Фондот за хуманитарно право Косово. Во консултациите учествуваа 22 претставници на здруженија, претежно на семејствата на жртвите и на исчезнатите лица, како и шест претставници на меѓународни организации во својство на посматрачи. Воведничари  беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Весна Тершелич (Documenta, Хрватска) и Беким Блакај (Фонд за хуманитарно право Косово), a со собирот модерираше Валдете Идризи (Community Building Mitrovica, Косово).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.