РЕКОМ мрежа за помирување

28.01.2010.

Семејства на жртвите, семејствата на исчезнатите, ветерани, инвалиди на војната-Пеќ/Pejë, Косово-28.01.2010.

2010, ветерани, инвалиди, Косово, локални консултации, семејствата на жртвите, семејствата на исчезнатите

Локални консултации со семејствата на жртвите, здруженијата на семејствата на исчезнатите, ветераните на војната, воените инвалиди, здруженијата на семејствата на паднатите борци за Иницијативата за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Syri i Vizionit (Косово) во соработка со Фондот за хуманитарно право Косово. На собирот присуствуваа 37 учесници, членови на семејствата на жртвите, здруженија на семејствата на исчезнатите, ветераните и воените инвалиди од војната, како и претставници на невладини организации. Ветон Мујај говореше на темата додека Нора Ахметај (активистка за човекови права, Косово) и Беким Блакај (Фонд за хуманитарно право Косово) ги запознаа учесниците со дотогашниот тек на консултативниот процес и со добрите искуства на другите комисии на вистината и помирувањето во светот. Модераторка на дискусијата беше Бесарта Васија (Фонд за хуманитарно право Косово). По завршувањето на консултациите 34 поединци и претставници на организации потпишаа изјави за пристапување во Коалицијата за РЕКОМ.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja, predlozi i preporuke

Transkripti

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.