РЕКОМ мрежа за помирување

26.06.2009.

НВО-Пеќ/Pejë, Косово-26.06.2009.

2009, Косово, локални консултации, НВО

Локални консултации со цивилното општество за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Syri i Vizionit. Учествуваа 34 претставници на невладини организации, здруженија на ветерани и медиуми. Дебатата ја следеа четворица претставници на општинската власт од Пеќ/Pejë, Исток/Istoq и Клина /Klinë, како и тројца претставници на меѓународните организации. Воведничари беа Салем Чорбо (Здружение Враќање и одржлив опстанок, БиХ), Беким Блакај (ФХП Косово), Валдете Идризи (Comunity Building Mitrovica, Косово) и Ветон Мујај (Syri i Vizionit, Косово). Известуваа Zeri и TV Dukagjin.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Lokalne konsultacije s civilnim društvom o Inicijativi REKOM

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.