РЕКОМ мрежа за помирување

26.06.2009.

НВО-Пеќ/Pejë, Косово-26.06.2009.

2009, Косово, локални консултации, НВО

Локални консултации со цивилното општество за основање на РЕКОМ

Консултациите ги организираше невладината организација Syri i Vizionit. Учествуваа 34 претставници на невладини организации, здруженија на ветерани и медиуми. Дебатата ја следеа четворица претставници на општинската власт од Пеќ/Pejë, Исток/Istoq и Клина /Klinë, како и тројца претставници на меѓународните организации. Воведничари беа Салем Чорбо (Здружение Враќање и одржлив опстанок, БиХ), Беким Блакај (ФХП Косово), Валдете Идризи (Comunity Building Mitrovica, Косово) и Ветон Мујај (Syri i Vizionit, Косово). Известуваа Zeri и TV Dukagjin.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Lokalne konsultacije s civilnim društvom o Inicijativi REKOM

Transkript