РЕКОМ мрежа за помирување

Изменет и дополнет Статут на Коалицијата за РЕКОМ

Статутот на Коалицијата за РЕКОМ е усвоен на Собранието на коалиционите членки одржано во Загреб на 15 октомври 2010 година, пред почетокот на Седмиот регионален форум за транзициска правда. Изменет и дополнет е на Собранието на Коалицијата за РЕКОМ одржано во Сараево,на 26 јуни 2011 година.

Прочитај повеќе

Нацрт Статут на РЕКОМ

Нацрт Статутот  на РЕКОМ е усвоен на состанокот на Координацискиот совет на Коалицијата за РЕКОМ на 5 март 2011 година.

Нацртот треба да го верификува Собранието на членовите на Коалицијата за РЕКОМ на седницата која ќе се одржи на 26 март во Белград.

Прочитај повеќе

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.