РЕКОМ мрежа за помирување

Партнерски организации на проектот РЕКОМ

Фонд за хуманитарно право, Србија

Фонд за хуманитарно право, Косово

Иницијатива на младите за човекови права во Србија

Иницијатива на младите за човекови права во Хрватска

Транизциска правда, одговорност и сеќавање во Босна и Херцеговина

Центар за демократија и транзициска правда, Босна и Херцеговина

Центар за граѓанско образование, Црна Гора

Центар за истражување и креирање политики, Македонија