РЕКОМ мрежа за помирување

24.11.2017.

Кратка анализа: Помирување преку Берлинскиот процес: улогата на РЕКОМ

Берлинскиот процес:, Помирување

Препорака Кратке анализе, издавач Коалиција за РЕКОМ:

Поради унапредување на процесот на регионално помирување, како неопходен услов за соработката и безбедноста на Западниот Балкан, како и за приклучување на Западниот Балкан во Европската Унија, државите наследнички на некогашна СФР Југославија треба да склучат Договор за основање на РЕКОМ (Комисија за утврдување на фактите за воените злосторства и за другите тешки повреди на човековите права извршени на подрачјето на некогашна СФРЈ од 1 јануари 1991 до 31 декември 2001 година) на претстојниот состанок во рамката на серијата самити на земјите од Западен Балкан („Берлински процес“) во 2018 година, а потоа, без одложување, треба да се преземат конкретни чекори за основање на РЕКОМ, во согласност со Нацрт Статутот на РЕКОМ.

Кратка анализа: Кратка анализа: Помирување преку Берлинскиот процес: улогата на РЕКОМ

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.