РЕКОМ мрежа за помирување

24.11.2017.

Кратка анализа: Помирување преку Берлинскиот процес: улогата на РЕКОМ

Берлинскиот процес:, Помирување

Препорака Кратке анализе, издавач Коалиција за РЕКОМ:

Поради унапредување на процесот на регионално помирување, како неопходен услов за соработката и безбедноста на Западниот Балкан, како и за приклучување на Западниот Балкан во Европската Унија, државите наследнички на некогашна СФР Југославија треба да склучат Договор за основање на РЕКОМ (Комисија за утврдување на фактите за воените злосторства и за другите тешки повреди на човековите права извршени на подрачјето на некогашна СФРЈ од 1 јануари 1991 до 31 декември 2001 година) на претстојниот состанок во рамката на серијата самити на земјите од Западен Балкан („Берлински процес“) во 2018 година, а потоа, без одложување, треба да се преземат конкретни чекори за основање на РЕКОМ, во согласност со Нацрт Статутот на РЕКОМ.

Кратка анализа: Кратка анализа: Помирување преку Берлинскиот процес: улогата на РЕКОМ