РЕКОМ мрежа за помирување

17.02.2011.

Консултативниот процес на Иницијативата за формирање на РЕКОМ: јули – декември 2009

Mислењата, сугестиите и препораките

 

Од мај 2006 година, кога на собирот во Црна Гора на кој присуствуваа претставници на здруженијата на жртвите и на семејствата на исчезнатите од постјугословенските земји се лансираше Иницијативата за основање на РЕКОМ, па сè до крајот на декември 2009 година, беа одржани 79 дебати на ниво на локалните заедници, на национално и на регионално ниво, кои вклучија и пет регионални форуми за транзициона правда. На дебатите (консултациите) учествуваа 3.471 поединец од здруженијата на жртвите и семејствата на жртвите, организациите за човековите права, младинските организации, женските групи, локалните самоуправи и другите групи и организации. Во периодот од мај до крајот на 2009 година беа одржани 43 дебати, на кои учествуваа 1.706 поединци.

Анализа и Преглед се достапни само на БХСЦ јазиците.

Анализа на ставовите јули – декември 2009.

Преглед на сите ставови јули – декември 2009.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.