РЕКОМ мрежа за помирување

t_Evropska-Komisija.gif

20.10.2011.

Иницијативата за РЕКОМ е вклучена во Стратегијата на проширување и во извештаите на Европската комисија

t2_Evropska-Komisija

Европската комисија на 12.10.2011. го прифати  својот годишен преглед за стратегијата за проширување и за напредокот на европскиот пат кој земјите од западен Балкан, Турција и Исланд го оствариле во изминатата година. Во таа пригода се објавени Стратегијата за проширување и главните предизвици во 2011-2012 и извештајот за напредокот на секоја држава од регионот,како и посебен аналитички извештај за Србија.

Стратегијата за проширување ги поставува целите за наредниот временски период и го резимира прогресот на кандидатите за членство во Европската унија. Извештаите  за напредокот се додаток на Стратегијата за проширување и во нив органите на Европската комисија проценуваат колку државите напредувале во европските интеграции. Овие документи уште еднаш и даваат поддршка на Иницијативата за РЕКОМ како важна за тој напредок.

Во Стртегијата за проширување , во  главата 2.3 под наслов „Enhancing regional cooperation and reconciliation in the Western Balkans“, истакнато е дека Европската комисија внимателно ги набљудува ваквите активности, бидејќи се од суштинско значење за стабилнос  и за придружување  кон Европската унија. „Initiatives by NGOs and civil society, such as the […] Truth and Reconciliation Commission (RECOM) […] play an important role in enhancing reconciliation beyond governments among the citizens of the region “ се вели на тоа место.

Во  главата 1.3 од аналитичкиот извештај за Србија, под наслов „Regional issues and international obligations“, се споменува регионалната соработка и добрите меѓусоседски односи. Во рамките на ова, во извештајот како позитивна оценка стои: „Serbia supports the RECOM initiative on reconciliation.“

Oфицијалната политичка поддршка на Иницијативата за РЕКОМ е истакната и во главата 2.3. на извештајот за напредокот за Босна и Херцеговина,на  Хрватска,на  Македонија,на  Црна Гора и на Косово, каде се нагласува дека секоја од овие земји „continues to actively support […] the RECOM initiative“.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.