РЕКОМ мрежа за помирување

Screenshot from 2020-05-31 23-36-02

16.12.2019.

XII Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји

XII Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји

XII Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји: Жарко Пуховски

Панел 1: Tранзициската правда и помирувањето на просторот на бивша Југославија

Панел 2: Политиките и практиката на сеќавање на случувањата и жртвите на војните од деведесеттите

Панел 3: Каде се и со што се занимаваат хашките осуденици по издржувањето на затворските казни?

Програма

9 Собрание на Коалицијата за РЕКОМ – програма

Коалицијата за РЕКОМ презема грижата за изработка на регионален попис на жртвите од војните

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.