РЕКОМ мрежа за помирување

Celebici_roll_up

21.10.2007.

Mлади-Белград, Србија-21.10.2007.

2007, млади, регионални консултации, Србија

Регионални консултации со организациите на младите за инструментите и иницијативите за утврдување и кажување на фактите за воените злосторства во бивша Југославија

Овие консултации ги организираа Фондот за хуманитарно право, Истражувачко-документацискиот центар и Documenta, во соработка со Иницијативата на младите за човекови права (Србија) и Мрежата на младите на Хрватска. Во дискусијата учествуваа 37 претставници на невладини организации за човекови права и младински организации, четири членови на подмладоци на политички партии од регионот, како и 16 посматрачи, о кои двајца беа од меѓународни организации. Воведничарки беа Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија) и Весна Тершелич (Documenta, Хрватска), a со собирот модерираа Емина Бужинкиќ (Мрежа на младите на Хрватска, Хрватска) и Андреј Носов (Иницијатива на младите за човекови права, Србија). Интернет порталот H-Alter со кратка вест го најави собирот.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.