РЕКОМ мрежа за помирување

!Глас на Иницијативата за РЕКОМ е публикација чија основна цел е да ги информира членовите/членките на Коалицијата за РЕКОМ и поддршувачите на оваа Иницијатива, како и останатиот дел од јавноста заинтересиран за процесот за РЕКОМ. Публикацијата го следи прогресот на теанзициската правда во регионот на бивша СФРЈ, и ги пренесува искуствата на другите земји во оваа област, релевантните достигнувања во академската заедница, како и сведочењата на жртвите.

Во секој број !Глас пренесува авторски текстови, анализи и интервјуа на лица кои со својот професионален ангажман се занимаваат со остварувањето на правата на жртвите, потребата од документирање, вистината, сеќавањето и помирувањето.

Билтенот излегува еднаш месечно во електронско и печатено издание, и се дистрибуира во сите земји на бивша СФРЈ. Публикацијата се издава на босански/хрватски/српски/црногорски, како и на албански, англиски, македонски и словенечки јазик.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.