РЕКОМ мрежа за помирување

Извештаи за транзициската правда во постјугословенските земји

Прeдмет на овие извештаи се релевантните случувања од областа на транзициската правда во земјите од поранешна СФРЈ: судските процеси за...

Прочитај повеќе