РЕКОМ мрежа за помирување

Извештаи за транзициската правда во постјугословенските земји

Прeдмет на овие извештаи се релевантните случувања од областа на транзициската правда во земјите од поранешна СФРЈ: судските процеси за...

Прочитај повеќе

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.