РЕКОМ мрежа за помирување

26.06.2011.

Изменет и дополнет Статут на Коалицијата за РЕКОМ

Изменет и дополнет Статутот на Коалицијата за РЕКОМ е усвоен на Собранието на Коалицијата за РЕКОМ одржано во Сараево,на 26 јуни 2011 година.

 

Статут на Коалицијата за РЕКОМ

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.