РЕКОМ мрежа за помирување

20.04.2011.

Предлог на Статутот на РЕКОМ

Предлог Статутот на РЕКОМ е усвоен на ИВ-то Собрание на Коалицијата за РЕКОМ коесхто се одрзха на 26 март 2011 година во Белград.

Статут – предлог

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.