РЕКОМ мрежа за помирување

29.01.2011.

Mалцинства-Скопје, Македонија-29.01.2011.

2011, Македонија, малцинствата, регионални консултации

Регионалните консултации со претставниците од малцинските заедници се одржани во Скопје, со педесет учесници од целиот простор на некогашна Југославија. Собирот го отворија Гордана Дувњак (Координациски совет на Коалицијата за РЕКОМ, членка од Македонија),  Ратко Гајица (Хрватско собрание), Шаип Камбери (претседател на општината Бујановац, Србија). Говореше и Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија). Консултацијата ја модерираше Боро Китаноски (Мировна акција, Прилеп, Македонија). Од случувањето известуваа македонски и косовски медиуми.

Преглед на препораките, предлозите и мислењата

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.