РЕКОМ мрежа за помирување

Билборди на РЕКОМ во Скопје, Приштина, Бања Лука, Сараево, Белград, Подгорица и Загреб

По повод на Х Меѓународен форум за транзициска правда во постјугословенските земји поставени се билборди на РЕКОМ во Скопје, Приштина, Бања Лука, Сараево, Белград, Подгорица и Загреб, во знак на поддршка за основање на Регионална комисија за утврдување на фактите за воените злосторства и за другите тешки прекршувања на човековите права на подрачјето на некогашна СФРЈ (РЕКОМ).

 

 

 

 


info heading

info content