РЕКОМ мрежа за помирување

09.05.2009.

Здруженијата на жртвите и НВО-Приштина/Prishtinë, Косово-09.05.2009.

2009, здружениа на жени, Косоо, националнои консултации, НВО

Национални консултации со здруженијата на жртвите и цивилното општество за Иницијативата за РЕКОМ

На консултациите беа присутни 22 учесници кои претежно го претставуваа невладиниот сектор на Косово и здруженијата на жртвите. Меѓу учесниците имаше и двајца претставници на Владата на Косово (Комисија за исчезнати лица), еден имам и една новинарка. Во дискусијата учествуваа и четворица посматрачи на меѓународни организации. Воведничари беа Шукрије Гаши (Partners Kosovo-Center for Conflict Managment, Косово), Наташа Кандиќ (Фонд за хуманитарно право, Србија), Салем Чорбо (Здружение Враќање и одржлив опстанок, БиХ) и Авни Меленица (Здружение 22 мај, Косово).

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.