РЕКОМ мрежа за помирување

25.04.2009.

НВО-Ниш, Србија-25.04.2009.

2009, локлани консултации, НВО, Србија

Локални консултации со цивилното општество за Иницијативата за РЕКОМ

Консултациите ги организираше Oдборот за граѓанска иницијатива од Ниш. Учесниците (30) беа активисти на невладини организации, адвокати, универзитетски професори, судии и новинари од регионот на Ниш. Консултациите ги модерираше Данијела Гавриловиќ (Oдбор за граѓанска иницијатива, Србија), a воведничари беа Андреј Носов (Иницијатива на младите за човекови права, Србија) и Вехид Шехиќ (Форум на граѓаните на Тузла, БиХ). известуваа следните медиуми: Данас, ТВ Ниш, Радио Ниш, TВ5, TВ Зона.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Mišljenja, predlozi i preporuke

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.