РЕКОМ мрежа за помирување

13.05.2009.

НВО-Приједор, БиХ-13.05.2009.

2009, БиХ, локални консултации, НВО

Локални консултации со цивилното општество за Иницијативата за РЕКОМ

Организатор на овие колани консултации беше Здружението на Приједорчанките Извор. Учествуваа 23 претставници на локалната заедница Приједор и околината, како и петмина посматрачи, од кои двајца од ОБСЕ. Воведничари беа Един Рамулиќ (Здружение на Приједорчанките Извор, БиХ), Весна Тершелич (Documenta, Хрватска), Богдан Иванишевиќ (Меѓународен центар за транзициска правда) и Бранко Тодоровиќ (Хелсиншки одбор за човекови права во Република Српска, БиХ). Најава за настанот објави kozarac.ba.

Транскриптот и видео-снимката се достапни само на на БХСЦ јазици.

Predlozi, misljenja, sugestije

Transkript

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.