РЕКОМ мрежа за помирување

Коалицијата за РЕКОМ ја презема грижата за изработка на регионален попис на жртвите од војните во деведесеттите на подрачјето на бивша Југославија

На своето деветто заседание одржано на 15 декември 2019 година во Загреб, Собранието на Кoалицијата за РЕКОМ донесе одлука за...

Прочитај повеќе

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.