РЕКОМ мрежа за помирување

21.09.2012.

Вест: ИНИЦИЈАТИВА НА БАЛКАНСКИ ИНТЕЛЕКТУАЛЦИ ЗА ТРАЈНО ПОМИРУВАЊЕ ВО ДРЖАВИТЕ НА БИВШАТА СФРЈ

Ќе се собираат факти за геноцид, убиства, злосторства и за страдања

Ка­де лежат посмртните останки на жртвите од крвавиот распад врз Југославија и од конфликтот во 2001 година во Македонија, зошто нивните семејства не можат дос­то­инс­тве­но да ги закопаат, кои се фактите за страдањата, кои се местата на уби­ства на цивили и војници, кои биле локациите на заточеништво и тортура, што се случувало внатре, кои биле актерите и многу други факти ќе утврдува Ре­ги­о­нал­на­та комисија (РЕКОМ), поддржана и од интелектуалци од Македонија.

“Нев­ла­ди­на­та иницијатива РЕКОМ, во оваа прва фаза има намера да направи пре­ци­зен попис, документација на загинатите, повредените лица, а особено да утврди фак­ти за геноцид и за воени злосторства. Ние собираме факти, документација, не ор­га­ни­зи­ра­ме судење, бидејќи не сме параинституција. За тоа си има судови и Хаш­ки трибунал за воени злосторства”, вели директниот поддржувач на РЕКОМ за Македонија професорката Билјана Ванковска, повикувајќи ги политичарите, пред сe, претседателот Ѓорге Иванов, да ја поддржат РЕКОМ и да $ дадат ле­ги­ти­ми­тет, за да може во втора фаза да повикува сведоци за страдањата. РЕКОМ нај­пр­вин се обраќа, всушност, до претседателите на бившите ЈУ држави, но и до Прет­се­да­тел­ка­та на Албанија, и првин од нив бара да се вклучат во иницијативата.
Спо­ред Ванковска и професорката Гордана Силјановска, политичарите не ни зна­ат што е помирување и како може да се дојде до него. Помирување, велат, не е мож­но со политичка амнезија. За да дојде до помирување и понатаму заедно да жи­ве­е­ме, претходно треба да утврдиме што се случувало на територијата на СФРЈ и во Македонија и да си кажеме никогаш повеќе, вели Силјановска. (С. К. Д.) фо­то: В. Тануровски

Иванов сe уште не дал поддршка

“Јас апелирам до мојот колега и претседател професор Ѓорге Иванов да ни од­го­во­ри позитивно на бараната поддршка за иницијативата РЕКОМ, како што тоа ве­ќе го сторија претседателите на Црна Гора Филип Вујановиќ и на Словенија Да­ни­ло Тирк. Ќе му појдеме во посета и ќе апелираме да ја поттикне и Владата да нe под­др­жи”, вели професорката Билјана Ванковска.
На прашање на “Вест” дали молкот на Иванов е поради тоа што лани го потпиша За­ко­нот за амнестија на Хашките случаи, таа одговори: “Амнестијата значи ос­ло­бо­ду­ва­ње од кривично гонење, но не и од вина. Воените злосторства не зас­та­ру­ва­ат”.

This website was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the RECOM Reconciliation Network and do not necessarily reflect the views of the European Union.