Vesti

Proces REKOM: septembar 2012. – januar 2014.

Izveštaj o aktivnostima

podrzvamREKOM-logo BOS cir

U posmatranom periodu, Koalicija za REKOM ostvarila je rezultate iznad očekivanih i planiranih. Javne akcije REKOM za budućnost, REKOM za budućnost mladih, Trčim za REKOM i Podržavam REKOM pokazale su da građani iz postjugoslovenskih zemalja podržavaju Inicijativu REKOM, pre svega jer je regionalna, zatim zbog jasno postavljenih ciljeva i zadataka, a takođe i zato što je potekla sa lokalnog nivoa; Udruženje „Tranzicijska pravda, odgovornost i sjećanje u BiH“ (TPOSBH) i Centar za demokratiju i tranzicionu pravdu (CDTP) zajednički rade na realizaciji projekta Mapiranje logora u BiH, što direktno doprinosi ispunjenju zadatka REKOM-a da popiše sve logore u ratovima 1991-2001; umetnička zajednica je postala promoter vrednosti empatije kao preduslova približavanja, poštovanja, poverenja i pomirenja na Balkanu; javni zagovarači Inicijative REKOM su postigli da predsednici Hrvatske, Srbije, Kosova, Crne Gore, Makedonije i dva člana Predsedništva BiH imenuju svoje lične izaslanike za REKOM. Na prvom sastanku izaslanika, održanom 6. septembra 2013. godine, izaslanici su dali bezrezervnu podršku članovima 13. i 14. Predloga statuta REKOM-a koji je sačinila Koalicija. Na drugom sastanku, održanom 27. oktobra 2013. godine, izaslanici predsednika država za REKOM su detaljno razmatrali članove do sedmog poglavlja Predloga statuta REKOM-a, i izneli svoje mišljenje u odnosu na ovlašćenja REKOM-a, izbor selekcionih panela, period delovanja i istraživanja, pojedine termine i druga pitanja u vezi sa pravnim i ustavnim mogućnostima za osnivanje REKOM-a.
Osim toga, Koalicija je značajno povećana u posmatranom periodu – ona sada broji 1.982 člana. Reč je o najbrojnijoj koaliciji za tranzicionu pravdu, koja ima kapacitete da državama u regionu bivše Jugoslavije pomogne u formiranju REKOM-a i sprovođenju mandata u delu koji se odnosi na popis civilnih i vojnih žrtava, logora i zarobljenika koji su bili izloženi torturi i vansudskom pogubljenju. Regionalna koordinacija (mreža partnerskih organizacija) funkcioniše besprekorno, sa velikom posvećenošću, znanjem i odgovornošću. Većina članova Koalicije uključuje se u debate o pomirenju, a mlađi članovi i u ulične akcije i online kampanje. Svi članovi Koalicije primaju !Glas Inicijative REKOM, koji je vremenom postao magazin koji razmatra aktuelna pitanja tranzicione pravde u post-jugoslovenskim zemljama. Sastanci sa verskim zajednicama su pokazali da postoje poteškoće u uspostavljanju komunikacije i saradnje sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Srbiji.

Proces REKOM – septembar 2012-januar 2014.