Fushata e KOMRA-s

Në gjithë regjionin filloi mbledhja e nënshkrimeve për KOMRA

Në të gjitha vendet e ish-RSFJ-së, më 26 prill 2011 ka filluar mbledhja e një milion nënshkrimeve për përkrahje themelimit të komisionit regjional të pavarur ndërshtetëror, KOMRA. Do të jetë e ngarkuar me vërtetimin e fakteve për të gjitha viktimat e luftërave të viteve 1991-2001 në këtë territor si dhe të gjitha shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut gjatim pas apo në lidhje me këto luftëra.

Lexo më shumë

Në lidhje me fushatën e KOMRA-s në fakultetin Filozofik në Beograd

“Statuti i KOMRA-s është miratuar më 26 mars. Konsultimet në lidhje me atë se si Komisioni duhet të duket kanë zgjatur gati tre vite dhe kanë mbledhë juristë, përfaqësues të bashkësive fetare, punëtor arsimor, të deleguar nga shoqatat të viktimave të luftës, të rinj, pjesëtarë të organizatave të cilat merren me të drejtat e njeriut… Ky ishte debati më gjithëpërfshirës deri më sot në hapësirën e ish-Jugosllavisë për këtë temë e cila është mjaft e rëndësishme për gjithë regjionin. Pas gjithë asaj periudhe me konflikte asnjë shtet nuk e ka regjistrin e të vrarëve gjatë luftës, më shumë se 15.000 persona janë të evidentuar si të humbur”, tha Maja Miçiq, drejtoreshë e Nismës së të Rinjve për të Drejtat e Njeriut (Nisma) në tribunën „Të dihet, mos të përsëritet“, më 28. marsfakultetin Filozofik në Beograd. Në këtë tribunë para studentëve u prezantua fushatë për themelimin e Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve për të gjitha krimet e luftës dhe shkeljet tjera të rënda të drejtave të njeriut në hapësirat e ish-Jugosllavisë në periudhën kohore prej vitit 1991 deri në vitin 2011 (KOMRA).

Lexo më shumë