Forumet për drejtësinë tranzicionale

Forumi I shtatë regjional për drejtësinë transicionale: Pa zërin e viktimave nuk ka pajtim

Zagreb,17.10.- Forumi I shtatë regjional për drejtësinë transicionale përfundoi me vlerësimin e përbashkët të pjesëmarrësve se puna e komisionit të ardhshëm regjional duhet të bazohet mbi vullnetin e viktimave, detyrën e shtetit dhe pavarësisë së Komisionit Regjional për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës në hapësirën e ish-Jugosllavisë (KOMRA).

Lexo më shumë