Peticioni Për KOMRA

Koalicioni për KOMRA-n angazhohet që shefat e shteteve trashëgimtare të ish RSFJ-së, në Samit, në kuadër të procesit të Berlinit, të nënshkruajnë marrëveshjen mbi themelimin e Komisionit Rajonal për konstatimin e fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljet e tjera të rënda të të drejtave të njeriut të kryera në periudhën prej datës 1 janar të vitit 1991 deri në datën 31 dhjetor të vitit 2001 (KOMRA).

Detyrat themelore të Komisionit janë që emër për emër të regjistrojnë të gjitha viktimat civile dhe ushtarake, të vërtetojë rrethanat në të cilat e kanë humbur jetën ose janë zhdukur dhe që të përpilojë regjistrin e kampeve të përqendrimit dhe të vendeve të tjera të ngujimit.

Deri në muajin mars të vitit 2017, Peticionin për themelimin e KOMRA-s e kanë nënshkruar 580.000 qytetarë nga vendet postjugosllave.

E nënshkruaj edhe unë

Kartë të identitetitPasaportë
captcha Shkruani kodin në reshtin e mëposhtëm.