Lajme

Një million nënshkrime për KOMRA-n

23.11.2010

Promovimi i fushatës mediatike për KOMRA-n në regjion – 01.06.2010