Lajme

Komuniteti Arsimor -Beograd, Serbi -27.11.2010.

27.11.2010

t_REKOM-znak-mali

Konsultimet i organizoi Fondi për të Drejtën Humanitare. Në takim morën pjesë 21 pjesëmarrës. Takimin e moderoi Nataša Kandić (Fondi për të Drejtën Humanitare), ndërsa fjalën hyrëse e mbajtën Maja Mićić (Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut), Živica Tucić (Agjensioni informativ fetar) dhe Marijana Toma (Grupi punues për hartimin e draftit të statutit të KOMRA-së). Për këtë takim raportuan RTS, TANJUG dhe Fonet.

Video incizimi janë në dispozicion vetëm në gjuhët BHSC.

Shqyrtimi i propozimeve, rekomandimet dhe opinionet