Lajme

Të Rinjtë –Podgoricë, Mali i Zi -15.12.2010.

15.12.2010

Konsultimet nacionale me të rinjtë dhe organizatat rinore mbi Nismën për krijimin e Komisionit Regjional për themelimin dhe bërjen publike të fakteve mbi krimet e luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të drejtave të njeriut n ëish-Jugosllavi (KOMRA) janë organizuar më 15 dhjetor në Podgoricë. Studentët e universiteteve të malit të zi, anëtarët e forumeve rinore partiake por edhe përfaqësuesit e organizatave rinore I dhanë përkrahje të plotë nismës për KOMRA dhe theksuar se duhet përkrahur çdo mëtim që të konstatohen faktet mbi viktimat e luftës të cilat kanë ngjarë në hapësirat e ish-Jugosllavisë në mënyrë që të rinjtë në të ardhmen të shkojnë pa barrën e së kaluarës.

draft statuti – komentet